Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Murskauksen toiminta-aikaa koskeva muutos/Destia Oy, Kukka-ahon kallioalue, Mikkeli

MliDno-2017-1282

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 27.1.2011 § 12 Destia Oy:lle kallionlouhinnan, louheen murskauksen sekä päällystemassojen valmistuksen, puretun päällysteen välivarastoinnin ja hyötykäytön ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Puukonsaaren kylän tilalle Kukka-ahon kallioalue 5:9.

Päätöksen mukaan alueella saa louhia ja murskata 16.8. - 31.5. välisenä aikana.

Destia Oy hakee poikkeavaa työaikaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen Kukka-ahon kallioalueelle 30.6.2017 saakka. Louhitun kallion laatu ei täytä kaikilta osin asfalttikiviainekselle asetettuja laatuvaatimuksia, joten kalliota on louhittava lisää uudesta kohdasta, joka viivästyttää työn valmistumista. Murskausyritys on sopinut kesäkuun alusta muita töitä pariksi viikoksi, jonka jälkeen Kukka-ahossa jatkettaisiin murskausta.

Lähimpään asuintaloon on etäisyyttä vähintään 500 metriä. Lähimmän talon asukasta on kuultu. Hänellä ei ole huomautettavaa toiminnan suhteen.

Päätöksen perustelut:

Lähin asuintalo sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä kyseessä olevasta murskauspaikasta etelään päin. Seuraavaksi lähimmät asuintalot ovat noin 620 metrin etäisyydellä murskaimesta koilliseen ja noin 800 metriä lounaaseen.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vähimmäisvaatimuksia silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua ja pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on toimintojen luvituksessa käytetty kuntien (Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen,  Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnan) ympäristönsuojelumääräyksiä: niiden 14 §:n (kivenlouhintaa ja murskauslaitoksia koskevat määräykset) mukaan kivenlouhinta ja murskauslaitokset, jotka tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan, eivät toimi viikonloppuisin, pyhäpäivisin eikä kesäaikana 1.6. – 15.8., mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

Kyseisessä kohdassa 500 metrin suojaetäisyys täyttyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta seuraavaa:

Toiminnanharjoittajan hakemus hyväksytään koskemaan vuoden 2017 kesäkuuta seuraavin ehdoin:

Alueella ei toimita viikonloppuina, eikä juhannusviikonloppuna (23. - 25.6.).

Melua aiheuttavat työt tulee lopettaa perjantaisin viimeistään klo 18. Muilta osin noudatetaan olemassa olevan ympäristöluvan mukaisia määräyksiä.

Toimintapaikasta lähimpiin häiriölle altistuviin kohteisiin olevan suojaetäisyyden tulee olla vähintään 500 metriä. Murskain tulee sijoittaa kohteeseen siten, että melun esteetön eteneminen asutukseen päin estetään.

Hakemuksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksan 2016 mukaisesti 168 € (3 h).

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Destia Oy (simo.tarkkanen@destia.fi, antti.laapio@destia.fi); julkipanokuulutus kuulluksi tulleelle naapurille; laskutus anneli.tirkkonen@mikkeli.fi.

Muutoksenhaku

 MIKKELIN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat