Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Maa-aineslupapäätös, Urpo Heikkilä, Mäntyharju

MliDno-2017-1303

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpo Heikkilä on jättänyt 23.2.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa- ja kiviainesten ottamiseen Mäntyharjun kunnan Kukonkorven kylässä sijaitsevilta tiloilta Sarvilampi (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-284).

Lupaa haetaan noin 194 000 m3ktr:n soran ja noin 490 000 m3ktr:n kallion ottamiseen 10 vuoden aikana. Ottamisalueen pinta-ala on 8,42 ha. Alueen maa-aines (sora ja kallio) on tarkoitus käyttää rakentamisen tarpeiden tyydyttämiseen.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Urpo Heikkilälle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Sarvilampi (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-284).

Tästä lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 5808 euroa.

Maa-aineslain mukainen vakuus muodostuu taksan mukaan 25 260 euroksi. Toiminnan harjoittajan tulee pyytää ennen toiminnan alkamista aloituskokous viimeistään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin kuin toiminta on tarkoitus aloittaa. Hakijan tulee esittää voimassa oleva vakuus viimeistään toiminnan aloituskokouksessa.

Tämä lupapäätös on voimassa 30.6.2027 saakka.

Ottotoiminta tulee lopettaa 30.6.2027 ja maisemointi tulee olla tehty 30.6.2028 mennessä.

Pankkivakuuden tulee olla voimassa 30.6.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijalle:Hakija: Urpo Heikkilä, Mäntyharjun kunnanhallitus, Asematie 3, 52700 Mäntyharju; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/ Ympäristönsuojelu- ja vesien hoitoyksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, 50130 Mik-keli, pelastuslaitos(at)espl.fi; Valmistelijalle: anne.luttinen(at)mikkeli.fi; laskutus, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (10 kpl), julkipanokuulutus; Tieto päätöksestä julkaistaan Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.julkipano.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Käsitellyt asiat