Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Maa-aineslupapäätös; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Itkolahti (ottoalue 6), Mikkeli

MliDno-2017-1159

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy on jättänyt 16.3.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseen Mikkelin kaupungin Suomenniemellä sijaitsevalta Itkolahti 491-507-1-6 tilalta.

Itkolahti 6-ottoalue on toteutumaton osa suurempaa Itkolahti-kiinteistöllä olevaa ottoaluetta. Lupaa haetaan 70 500 m3:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Ottamisalueen pinta-ala on 2,49 ha. 

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 1 150 euroa.

Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Itkolahti 491-507-1-6.

Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöstä ja sen määräyksiä noudattamalla hakijan esittämin perustein ja vakuuden määrällä (3 000 €). (MAL 21 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vuorilahdentie 7, 52700 Mäntyharju; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu- ja vesien hoitoyksikkö, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Lupapiste; valmistelija: marita.savo(at)mikkeli.fi; laskutus, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Päätöksestä ilmoitetaan julkipanokuulutuksella niille, joita on kuultu hakemuksesta (2 kpl); Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

  • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  • muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös sähköisesti.

Valituksen toimittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:

-  valittajan nimi ja kotikunta
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä:
-  päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat