Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

MliDno-2017-1002

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus on siirtymässä kuntien yhteistoiminta-alueilta uusien maakuntien tehtäväksi vuoden 2019 alusta. Osana tätä muutosta ehdotetaan säädettäväksi uusi laki edellytyksistä, joilla maakunta voisi kuitenkin sopimuksella siirtää järjestämisvastuun takaisin kunnalle tai kunnille eräiden ympäristöterveydenhuollon lakien osalta. Hallituksen esitys on liitteenä.

Esityksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus koskisi terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maakunnalle säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mainitut tehtävät kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläinlääkintähuoltolaissa säädettyä eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitetuttuja, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten talteenottoon ja tilapäisen hoidon järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Järjestämisvastuun siirron edellytyksenä olisi, että järjestämisvastuun vastaanottavalla kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maakunnalla on käytettävissään vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten viranomaistehtävien suorittamiseen.

Esitys perusteluineen on pykälän liitteenä. Valmistelussa on päädytty siihen, että sekä maakunnassa että kunnassa tulisi sopimuksen jälkeen olla vähintään 30 henkilötyövuotta pois lukien eläinlääkäripalvelut. 30 henkilötyövuoden raja on niin korkea, että käytännössä järjestely voisi koskea vain suurimpia maakuntakeskuksia. Koko Etelä-Savon ympäristöterveydenhuollossa henkilötyövuosia on tällä hetkellä noin 44 mukaan lukien eläinlääkäripalvelut. Maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyössä on tullut esille, että tämän kokoinen resurssi voisi tuoda synergiahyötyjä ja entistä parempaa laatua ympäristöterveydenhuoltoon. Vaikka 30 henkilötyövuoden vähimmäisvaatimus rajaa mahdollisuuden Etelä-Savolta, on määritelty raja perusteltu ja kannattava, jos siihen ylipäätään on tarvetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon hallituksen esityksestä laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@stm.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat