Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lausunto Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi/Valtiovarainministeriö

MliDno-2017-1027

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallituksen esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston viraston perustamisesta.

Lausuntopyyntö ja lakiluonnokset perusteluineen löytyvät osoitteesta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-9fdf-1ed9ca308ef9&respondentId=9507c690-70ee-459e-b5d2-45f6c27cdf9c

Ympäristölautakunta käsittelee lakipakettiin liittyviä ympäristöterveydenhuollon muutosesityksiä. Esitysluonnoksen mukaan elintarvikelain, terveydensuojelulain, lääkelain, sekä tupakkalain ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat asiat siirtyisivät lähes sellaisinaan maakunnan hoidettavaksi. Tupakkalakiin olisi kuitenkin tulossa uusi lailla määritelty veroluontoinen myyntipistekohtainen 350 euron suuruinen vuosittainen valvontamaksu.

Elintarvikevalvonta ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta keskitettäisiin ohjaustehtävien osalta Elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira). Näihin tehtäviin liittyvät tarkastus- ja toimeenpanotehtävät siirrettäisiin maakuntiin lukuun ottamatta eläinlääkäreiden toiminnan valvontaa, joka keskitettäisiin Eviraan. Elintarvikevalvonnassa ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnassa olevia hallinnon portaita on tarkoitus vähentää ja elintarviketurvallisuusviraston ja aluehallintovirastojen kuntiin kohdistaman elintarvikevalvonnan ohjauksen päällekkäisyyttä poistaa.

Eläinlääkintähuoltolaki muutettaisiin eläinlääkäripalveluista annetuksi laiksi ja samalla siitä poistettaisiin kaikki valvontaa koskevat säännökset. Nämä siirrettäisiin tarvittavilta osin ao. substanssilakeihin. Eläinlääkäripalveluja koskevassa laissa säilyisi säännös, jonka mukaan julkisia palveluja mitoitettaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien alueella tarjoamat palvelut seuraeläimille sekä säännös, jonka mukaan peruseläinlääkäripalvelua ei tarvitse järjestää muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten, jos palvelua on alueella muutoinkin saatavilla. Nykyisenkaltaisen pääosin virkasuhteisten eläinlääkäreiden varaan rakentuvan eläinlääkintähuoltojärjestelmän jatkuvuuden turvaamiseksi laissa kuitenkin säädettäisiin, että maakunta voisi tuottaa peruseläinlääkäripalvelun halutessaan aina omana toimintanaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä. Virkaeläinlääkäripäivystystä koskeva velvollisuus ulotettaisiin koskemaan eläintautilain mukaisten helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien torjuntatehtävien lisäksi eläinsuojelulain edellyttämien sekä eläinten ja tuotteiden jäsenvaltioiden välisten siirtojen ja viennin valvontaan liittyvien kiireellisten tehtävien hoitamisesta. Päivystys voitaisiin tarvittaessa järjestää maakuntien välisenä yhteistyönä.

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden hoitaminen maakunnallisena tehtävänä mahdollistaisi tehokkaan ja laadukkaan valvonnan. Aluehallinnon ja paikallishallinnon niukkojen resurssien yhdistymisestä maakunnissa odotetaan saatavan synergiahyötyjä ja resurssisäästöjä. Myös eläintautivalmiuden ja valmiusvarastojen ylläpito ja taudintorjunta sekä päivystyksen järjestäminen kiireellisten eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävien varalta onnistuisivat maakunnallisena toimintana. Uudistuksen myötä henkilöstön mahdollisuudet erikoistua ja järjestää tehtävien hoito tarkoituksenmukaisesti paranisivat. Varsinkin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta on hoidettu hyvin pienillä resursseilla, noin yksi henkilötyövuosi yhteistoiminta-aluetta kohti. Tehtävien siirto maakuntatasolle parantaisi mahdollisuuksia ohjata resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Eläinsuojelulakiin ehdotetaan joitakin muutoksia. Maakunnan nimeämä virkasuhteessa oleva eläinlääkäri käyttäisi maakunnalle osoitettua toimivaltaa asioissa, jotka lailla täytäntöön pantavien Euroopan unionin säädösten mukaan kuuluvat virkaeläinlääkärille. Muutoin maakunta voisi itse päättää ketkä maakunnan viranhaltijat toimivat eläinsuojeluviranomaisina. Uutena tehtävänä maakunnalle tulisi velvollisuus järjestää eläinsuojeluvalvonta kiireellisiä tehtäviä varten myös virka-ajan ulkopuolella.

Henkilöstö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että tehtävien ja henkilöstön siirtoon maakuntiin sovellettaisiin liikkeenluovutusta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siirtymäajasta, jonka aikana tehtävien jatkosiirto maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien määräysvallassa olevaan yhteisöön katsottaisiin myös liikkeenluovutukseksi. Siirtymäajan ehdotetaan jatkuvan 31.12.2020 saakka. Vuonna 2015 kuntien ympäristöterveydenhuollossa työskenteli 491 eläinlääkäriä, jotka olivat kaikki virkasuhteisia. Kunnallisia terveystarkastajia oli ympäristöterveydenhuollossa yhteensä 453 henkilöä, joista virkasuhteisia oli 97 % ja työsuhteisia 3 %. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä siirtyisi maakuntiin yhteensä arviolta 1 314 henkilöä. Etelä-Savossa ympäristöterveydenhuollon resurssi on noin 44 htv. Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on 17 ympäristöterveydenhuollon virkaa. Aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa on tehty samantapaista valvontatyötä. Kun kolmen eri viranomaistahon resurssit yhdistetään, on mahdollista tehostaa työtä ja löytää säästöjä. Julkisen sektorin palvelukseen ennen vuotta 1993 tulleille on karttunut yksityistä sektoria parempaa eläketurvaa. Henkilöstön vanha yleistä tasoa parempi niin sanottu lisäeläketurva säilytettäisiin myös maakuntien tai maakuntakonserniin kuuluvien tai maakuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen palvelukseen siirtyvillä

Valtion lupa- ja valvontavirasto

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi kokonaan uudenlainen valtionhallinnon virastotyyppi, valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen Valtion lupa- ja valvontavirasto. Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi valtakunnallinen keskushallinnon virasto, joka kuuluisi kaikkien sitä ohjaavien ministeriöiden hallinnonalalle. Virasto olisi monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaisi perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista alueilla toimien ja valvoisi yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Valtion lupa- ja valvontavirastoon koottaisiin lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä sekä eräitä muita oikeusturvatehtäviä nykyisistä valtion luehallintovirastoista, osin ELY-keskuksista sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Viraston toimialueena olisi koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. Virasto toimisi valtakunnallisesti mutta alueellisissa toimipaikoissa laajalla, kaikki maakunnat kattavalla toimipaikkaverkostolla. Uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston monialaisuudessa olisi kyse rakenteesta, joka luo mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää valvonnan toimintamalleja, käyttää asiantuntemusta laaja-alaisesti sekä kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluja. Monialainen, laajapohjainen, alueilla toimiva ja valtakunnallista toimivaltaa käyttävä virasto kokoaisi yhteen valtiolle kuuluvia toisiinsa kytkeytyviä tehtäviä. Uusi virasto valvoisi muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, terveydensuojelua, varhaiskasvatusta, opetustoimea, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua sekä hoitaisi muita valtion oikeusturvatehtäviä. Valtion lupa- ja valvontavirastosta annettavaan lakiin sisältyisi säännös, jonka nojalla virasto voisi siirtää sen 4 §:n mukaisiin tehtäviin liittyvän asianhallinnan avustavan tehtävän sellaiselle yksityiselle taholle, jolla on riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen tällaisen tehtävän hoitamiseksi. Toimeksiantosopimusten perusteella asiakirjahallinnon rutiiniluontoiset tukitehtävät voitaisiin osoittaa tahoille, joilla on jo olemassa tarvittavat laiteinvestoinnit ja osaaminen tehtävän hoitamiseksi.

Ympäristölautakunnan näkemykset maakuntauudistukseen ympäristöterveydenhuollon osalta:

  • Ympäristöterveydenhuolto on tiivis osa kansanterveystyötä näkökulmana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyshaittojen ehkäisy. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiesityksen 8 §:ssä todetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä maakunnassa, että sen tulee tapahtua kuntien kanssa yhteistyössä ja kuntia tukien. Ympäristöterveydenhuollon rooli ja asema terveyden edistämisessä on syytä kirjata terveydensuojelulakiin, jolloin samalla varmistetaan yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä terveyshaittojen ehkäisyn osalta.

  • Laissa maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta kohtaan maakunnan tehtävät (§ 6) esitetään 1. mom. kohtaan lisättävän sana ”Ympäristöterveydenhuolto”…. joka käsittää terveydensuojelun, tupakkavalvonnan, elintarvikevalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelut. Perusteena muutosehdotukselle on se, että ympäristöterveydenhuolto on terminä sangen vakiintunut ja jo aiemmissa perusteluissa on laajasti todettu, että ympäristöterveydenhuolto tulee säilyttää omana kokonaisuutena erittelemättä sen eri lakien tai ministeriöiden kokonaisuuksia.

  • Tupakkalakiin ehdotettu veroluontoinen myyntipistekohtainen koko maassa samansuuruinen 350 euron suuruinen vuosittainen maksu on kannatettava uudistus

  • Valmisteluasiakirjoissa on mainittu aluehallintoviraston työpanoksen siirtyminen maakuntaan ja todettu sen sekä maakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokoaminen yhteen tuovan synergiahyötyä. Maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta olisi ollut toivottavaa, että aluehallintovirastosta siirtyisi muutakin kuin työpanosta kuin yksi läänineläinlääkärin vakanssi. Tehtäviä näyttäisi siirtyvän AVI:sta maakuntaan enemmän kuin resursseja

  • Uutena tehtävänä maakunnalle tulisi velvollisuus järjestää eläinsuojeluvalvonta kiireellisiä tehtäviä varten myös virka-ajan ulkopuolella. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys, eläintautipäivystys ja eläinsuojelupäivystys on mahdollista hoitaa maakunnassa yhtenä kokonaisuutena, mikä toisi myös kustannustehokkuutta mutta vaatii kuitenkin valtakunnallista koordinointia ja tukea Eviralta ainakin eläintautien vastustamisen osalta.

  • Henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella on kannatettavaa

  • Eläinsuojelulakiin ehdotetaan joitakin muutoksia. Maakunnan nimeämä virkasuhteessa oleva eläinlääkäri käyttäisi maakunnalle osoitettua toimivaltaa asioissa, jotka lailla täytäntöön pantavien Euroopan unionin säädösten mukaan kuuluvat virkaeläinlääkärille.Muutoin maakunta voisi itse päättää ketkä maakunnan viranhaltijat toimivat eläinsuojeluviranomaisina. Eläinsuojelutyötä varten on perustettu valvontaeläinlääkäreiden virkoja, jotka ovat siirtymässä maakuntiin. Valvontaeläinlääkärijärjestelmä on merkittävästi parantanut eläinsuojelutyötä. Esitetään, että eläinsuojelulakiin tulisi maininta, että maakunnan eläinlääkärit toimivat maakunnan eläinsuojeluviranomaisena.

  • Viranomaiskäsite on määritelty eri tavalla ympäristöterveydenhuollon eri laissa. Mahdollisuuksien mukaan viranomainen tulisi määritellä mahdollisimman samantyyppisesti kaikissa ympäristöterveydenhuollon laissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyt näkemykset lausunnolla olevista ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntömuutoksista ja oikeuttaa terveysvalvonnan johtajan vastaamaan sähköiseen lausuntopyyntöön lautakunnan hyväksymillä kannanotoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@stm.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat