Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille terveydensuojeluasetuksen 42 §:n mukaisessa päätösasiassa (lisäpykälä)

MliDno-2016-898

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 42 §:ssä on annettu määräykset haudatun ruumiin siirtämiseksi tarvittavasta lupamenettelystä.

"Haudatun ruumiin siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys ruumiille varatusta uudesta hautapaikasta. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen selvittämiseksi haudatun ruumiin siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää haudatun ruumiin siirtämisen tai määrätä ruumista siirrettäessä noudatettavista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä aika, jonka kuluessa ruumiin siirtäminen on toimitettava. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille (23.3.2006/207).

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa".

Lupa-asian sujuvan ja nopean käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää toimivalta edellä kuvatussa päätösasiassa ympäristölautakunnan alaisille terveydensuojelutehtäviä hoitaville viranhaltijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää siirtää toimivaltuudet terveydensuojeluasetuksen 42 §:n mukaisen asian hoitamisessa terveysvalvonnan johtajalle sekä terveystarkastajille.

Päätös

Hyväksyttiin.