Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tiedoksi

Kuvaus

Mikkelin ympäristötilinpäätös 2015

Mikkelin kaupungin tekninen toimi ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ovat laatineet kaupungin tilinpäätökseen tulevan ympäristötilinpäätöksen.

Tilinpäätöksessä keskitytään esittämään taloudelliset tunnusluvut ja toiminnan toteutuminen suhteessa ympäristönsuojeluvaatimuksiin. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä koskevat ympäristötuotot ja -kulut.

Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin taloudellista panostusta ekologiseen kestävyyteen.

Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat 6,29 milj. euroa, joka on 6,7 % kaupungin kaikista toimintatuotoista. Asukasta kohden ympäristötuottoja kertyi 115,2 euroa. Lähes kaikki tuotot tulivat jätevesimaksuista (83,5 %).

Ympäristömenot olivat 7,54 milj. euroa, joka oli 1,9 % kaupungin kaikista toimintamenoista. Suurimmat menoerät olivat viemärilaitoksen poistot ja jäteveden puhdistus. Muita menoja olivat mm. ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitoon liittyvät menot, vanhojen kaatopaikkojen hoitoon liittyvät menot, katujen pölyämisen ehkäisystä johtuvat menot, kunnan toiminnoista syntyvien jätteiden käsittelyyn ja liikenne- ym. alueiden puhtaanapitoon liittyvät menot. Asukasta kohden ympäristömenoja kertyi 138 euroa.

 

Raportti Mikkelin kasvihuonekaasupäästöistä

Raportti Mikkelin kasvihuonekaasupäätöistä vuosilta 2009 - 2014 (sisältää ennakkotiedon vuodelta 2015) on valmistunut maaliskuussa 2016. Raportin on laatinut Benviroc Oy, ja raportin laatimisessa on käytetty kulutusperusteista laskentatapaa, joka perustuu kunnassa kulutetun energian ja sähkön määrään. Erillislämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätteenkäsittelyn päästöt on kuvattu erikseen. Mikkelin päästöt asukasta kohden laskettuna olivat vuonna 2014 5,3 t CO2-ekv. ilman teollisuutta, ja arvio vuoden 2015 päästöistä asukasta kohden on 4,9 t CO2-ekv. Mikkelin päästöt asukasta kohden ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2010 lähtien.

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 24.3.2016 antamallaan päätöksellä (ISAVI/2/04.08/2014) myöntänyt BioHauki Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnanaloittamisluvan biokaasulaitoksen toiminalle Haukivuoren taajamaan, tilalla 491-451-17-1, Mikkelin kaupungissa. Luvan mukaan laitos saa vastaanottaa ja käsitellä naudan, hevosen ja kanan lantaa ja kasviperäistä biomassaa yhteensä enintään 14 000 tonnia vuodessa.

 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut viranhaltijalausunnot seuraavista vireillä olevista kaavoista:

Lausunto Kangasniemen kunnanhallitukselle Puulan rantayleiskaavan muutoksista 10.2.2016

Lausunto Mikkelin kaupunginhallitukselle Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavan muutosluonnoksesta 7.3.2016

Lausunto / mielipide Mikkelin kaupunkisuunnitteluyksikölle Ecosairilan osayleiskaavasta 31.3.2016

 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on saanut tiedoksi seuraavat vedenlaaturaportit:

Mikkelin (Ristiinan) Yöveden veden laatu vuonna 2015 ja veden laadun kehitys vuosina 1990–2015

Ristiinan Kuomionkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailun vuosiyhteenveto 2015

 

Anttolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mikkeli (ISAVI/88/04.08/2013)

Itä - Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään tarkistanut Anttolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksiä. Lupakokonaisuutta ja lupamääräyksiä lähinnä järjesteltiin tarkoituksenmukaisemmiksi ja niihin tehtiin lähinnä säädösmuutoksien edellyttämät muutokset.

 

Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella (KASELY/145/2016)

Saimaan juoksutusta lisättiin 8.2.2016 alkaen niin, että juoksutus nostettiin enintään 800 m3/s viikkokeskiarvona.

 

Valitus ympäristölupa-asiassa Pyöreäsuo, Mikkeli - Vaasan hallinto- oikeuden päätös  16/0106/1

Valituksenalainen päätös koski ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista. Lupapäätöksestä valitti toiminnanharjoittaja. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Puulan Purnusaaren pengertien pysyttäminen ja veden virtauksen parantaminen ruoppaamalla, Hirvensalmi (ISAVI /1619/2015)

Haettu lupa myönnettiin. Kyseessä oli rakennetun penkereen pysyttämistä koskeva hakemus.

 

Koivutuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Koskisen Oy, Hirvensalmi (ISAVI /89/04.08/2012)

Päätös oli luonteeltaan toiminnassa tapahtuneet muutokset kirjaava ja lupakokonaisuuden uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla järjestelevä päätös. Keskeisin lupapäätöksessä tehty muutos oli Kotkatveden hapetusta koskeva muutos. Päätöksen mukaan hapetus loppuu 2017 jälkeen mutta vesistötarkkailu jatkuu tämän jälkeen.  Päätöksessä annettiin Ely -keskukselle valtuus palauttaa määräyksellä hapetusvelvoite, mikäli tarkkailussa havaitaan edelleen tarvetta hapetukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi.