Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 7.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Otavan Metalli Oy: Kehotus ympäristöluvan hakemiseen, uhkasakon asettaminen (lisäpykälä)

MliDno-2016-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY- keskus on kirjeellään 8.1.2015 siirtänyt Otavan Metalli Oy:n valvontavastuun Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle. Valvontavastuun siirto perustuu valtioneuvoston asetuksen (713/2014) voimaan tuloon. Ko. asetuksella muutettiin lupaviranomaisten toimivaltaa. Kunnan ympäristölautakunta käsittelee mm. autopurkamojen ja jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittelyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 t vuodessa.

Otavan Metalli Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa, aluehallintoviraston päätös 79/1071, annettu 8.9.2010.

Kiinteistö Oy Liukkola on ostanut 15.5.2014 noin 6480 m2:n suuruisen määräalan, (491-430-7-136-M602), Mikkelin kaupungilta. Lainhuuto on jätetty lepäämään 15.8.2019 asti. Kauppakirjan ehtona on ympäristöluvan hakeminen ja saaminen.

Tarkastuksella 16.10.2015 todettiin, että määräalaa on alettu täyttämään mm. kattotiilijätteillä ja alueelle on varastoitu ajoneuvoja, laitteita ja tavaraa.

Jätemateriaalin käyttäminen maarakentamiseen vaatii ympäristöluvan tai vaihtoehtoisesti maarakentamista säätelee nk. MARA -asetus eli Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteet (404/2009), jos täyttömateriaaleina käytetään asetuksen mukaisia purkujätteitä.

Tarkastuksen perusteella sovittiin, että Otavan Metalli Oy hakee ympäristöluvan toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.12.2015. (Tarkastuspöytäkirja 16.10.2015).

Otavan Metalli Oy ei ole jättänyt hakemusta määräaikaan mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta määrää Otavan Metalli Oy:n hakemaan ympäristöluvan toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.3.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Metalli Oy on laajentanut toimintaansa määräalalle, jonka Kiinteistö Oy Liukkola on ostanut 15.5.2014 Mikkelin kaupungilta. Kauppakirjan ehtona on ollut ympäristöluvan hakeminen ja saaminen ko. kiinteistölle. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on määrännyt kokouksessaan 27.1.2016 (6 §) Otavan Metalli Oy:n hakemaan ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.3.2016. Otavan Metalli Oy ei ole hakenut ympäristölupaa määräaikaan 31.3.2016 mennessä. Otavan Metalli Oy on kuitenkin aloittanut toiminnan ko. kiinteistöllä täyttämällä aluetta purkujätteellä, josta ei ole tehty ns. MARA-asetuksen mukaista ilmoitusta Ely-keskukselle, ja varastoimalla alueelle esim. ajoneuvoja, laitteita ja muuta tavaraa (MARA-asetus = valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa, 591/2006).

Otavan Metalli Oy ei ole valittanut ympäristölautakunnan 27.1.2016 tekemästä päätöksestä. Liitteenä on ympäristölautakunnan ote päätöspöytäkirjasta, jossa on todettu asiaan liittyvät aikaisemmat vaiheet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta toistaa Otavan Metalli Oy:lle määräyksen hakea ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.5.2016.

UHKASAKON ASETTAMINEN MÄÄRÄYKSEN TEHOSTAMISEKSI

Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n perusteella 3000 euron suuruisen uhkasakon määräyksen tehostamiseksi.

Jos määräystä ei noudateta, Mikkelin seudun ympäristölautakunta voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.

PERUSTELU:

Otavan Metalli Oy ei ole hakenut ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille määräaikaan 31.3.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saantitodistuksella Otavan Metalli Oy. Vanha Otavantie 88 50600 Mikkeli, posti@otavanmetalli.fi