Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristöluvan rauettaminen SEO Hirvensalmen Huoltamo Oy

MliDno-2020-541

Valmistelija

 • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on vireillä ympäristösuojelulain 88 §:n mukainen ympäristöluvan rauettamien. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut jakelutoiminnan lopettamisesta.

Kyseessä on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.6.2004 § 115 myöntämä ympäristölupa Seo-huoltoasema Kari Lehmusvirta Ky:lle osoitteeseen Hirvensalmentie 39, Hirvensalmi (liitteenä).

Jakeluasemasta on tehty omistajanvaihtoilmoitus elokuussa 2009 (Omistajat ML ja äänetön yhtiömies ML). Omistajan vaihdos on tapahtunut 1.3.2009. ML omistaa Hirvensalmen Huoltamo Oy:n kiinteistön sekä yrityksen (097-402-7-329, Kivelä).

Toistaiseksi voimassa ollut ympäristölupa liittyi polttoaineen varastointiin ja jakeluun kolmesta maanalaisesta säiliöstä (20+7+10 m3:n säiliöt).

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Lopettamisilmoitus

Toiminnanharjoittaja Mikko Lehto on 30.12.2019 ilmoittanut, että polttoaineen myynti on lopetettu (mittarit huputettu). 17.2.2020 ympäristötarkastaja on käynyt paikalla ja todennut myynnin lopetetuksi.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.

Asiasta on pyydetty lausunnot:

Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta/Petri Luukkonen.

Etelä-Savon pelastuslaitos / Erkki Lehtonen on 27.2.2020 ilmoittanut, että asiasta ei ole erityistä lausuttavaa.

Etelä-Savon ELY -keskus/Antti Karjalainen on antanut asiasta 5.3.2020 lausuntonaan seuraavaa: ”Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut. Tässä tapauksessa luvan myöntänyt viranomainen on Mikkelin ympäristölautakunta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristöluvan lupamääräysten 13. kohdassa esitettyjen toimenpiteiden valvonta on osa lupapäätöksen valvontaa ja se kuuluu luvan valvontatyöhön. Lisäksi todetaan, että polttoaineiden jakelutoiminnan päätyttyä tarpeettomaksi käyneet jakeluasemalaitteet ovat jätelain tarkoittamaa jätettä, jotka tulee poistaa maaperästä.”

Muuta:

Kohde on merkitty Etelä-Savon ELY-keskuksen MATTI-tietokantaan (maaperäntila). Jakeluaseman toiminnan lopettamien on saatettu lausuntopyynnön yhteydessä tiedoksi Etelä-Savon ELY -keskukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että Seo-Hirvensalmen Huoltamo Oy, Hirvensalmi jakeluaseman ympäristölupa osoitteessa Hirvensalmentie 39, Hirvensalmi (097-402-7-329), raukenee, koska jakeluaseman toiminta on päättynyt.

Jakeluaseman ympäristöluvasta jää voimaan toiminnan lopettamista koskeva lupamääräys:

Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet on poistettava. Alueen maaperän kunto tulee selvittää ja selvityksen perusteella tehdä tarvittavat kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon, mikäli maaperä todetaan selvityksessä pilaantuneeksi.

Hirvensalmen Huoltamo Oy:n on saatettava selvitys tiedoksi määräystä valvovalle viranomaisen edustajalle, Mikkelin seudun ympäristöpalveluille viipymättä selvityksen valmistuttua sekä saatettava selvitys tiedoksi Etelä-Savon ympäristökeskukselle, joka ympäristönsuojelulain 137 §:n mukaan voi määrätä maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut.

Luvan lopettamispäätöksen voimaan jäämisessä huomioidaan Etelä-Savon ely-keskuksen lausunto, jonka mukaan polttoaineiden jakelutoiminnan päätyttyä tarpeettomaksi käyneet jakeluasemalaitteet ovat jätelain tarkoittamaa jätettä, jotka tulee poistaa maaperästä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hirvensalmen Huoltamo Oy, Etelä-Savon ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.

Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.