Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Väliaikainen lisäys ympäristönsuojelun delegointeihin lautakunnalta viranhaltijoille

MliDno-2017-1757

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Toiminnanharjoittajilta on koronan aiheuttaman kiviainesmarkkinatilanteen epävarmuuden takia tullut alustava tiedustelu saada tulevana kesänä mahdollisuutta poiketa louhinnan ja murskauksen kesäaikarajoituksista. Nämä maa-ainesten ottoalueet, joille tätä olisi tarpeen hakea, täsmentyvät myöhemmin.

Tämä tarkoittaisi mahdollista tarvetta louhia kalliota ja murskata kiveä ympäristöluvan varaisessa kohteessa osittain myös ajalla 1.6. – 15.8. Toiminnanharjoittaja hakisi muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan koskien tulevaa kesäkautta. Tästä tehtäisiin paikkakohtainen arvio ja päätös. Jotta se olisi joustavaa toimintojen kannalta, olisi päätöksenteko hyvä delegoida viranhaltijalle.

Nykyinen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 6.9.2017 Liite 1 § 8 tekemä delegointipäätös mahdollistaa ympäristöluvan ehtoja koskevien, vähäisten muutoshakemusten käsittelyn sekä näihin liittyvän lupamaksusta päättämisen. Kesäajan toimintaa koskeva ehto ei välttämättä ole vähäinen muutos, joten delegointia on hyvä täsmentää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta siirtää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n, ympäristönsuojelulain 22 §:n ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n perusteella ympäristöpäällikölle tai hänen valtuuttamalleen viranhaltijalle seuraavat tehtävät:

Ympäristöluvan kesän ja pyhäpäivien toiminta-aikoja koskevien ehtojen muutoshakemusten käsittelyn ja näihin liittyvän lupamaksusta päättämisen vuoden 2020 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • viranomainen, jos laissa niin säädetään tai jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.