Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Jätehuoltoon liittymiskehotus; loma-asunto (507-403-6-35)

MliDno-2020-652

Valmistelija

 • Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote pöytäkirjasta 26.9.2019 § 30), jossa jätelautakunta pyytää jätehuollon valvovaa viranomaista (Mikkelin seudun ympäristölautakuntaa) antamaan valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät ole noudattaneet Kymen jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.

Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 31.5.2019 mennessä.

Jätteen/kiinteistön haltija on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta kehotuksen noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 15.11.2019 ja liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon. 

Muistutus on toistettu kaksi kertaa ja kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta, jatketaan asian käsittelyä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa. Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi asettaa jätelain (646/2011) 129 §:n nojalla määräyksen tehostamiseksi uhkasakon.

Jätteen/kiinteistön haltija (MP) on määrätty liittämään kiinteistö (507-403-6-35) jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. (05) 744 34 00).

MP:lle on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä kerrottu perusteet kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Jätteen haltijan (MP:n) tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 30.6.2020 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (507-403-6-35) jätehuoltoon.

Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakon (350 euroa) määräyksen tehostamiseksi (Jätelaki 646/2011 § 129).

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko. kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

MP (saantitodistuksella);  Kymen jätelautakunta; Kymenlaakson Jäte Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa jätelain (646/2011) 138 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.