Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 6.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Eläinlääkäripalvelujen markkinoilla olo ja kirjanpidon eriyttäminen

MliDno-2020-949

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kilpailulakiin lisätään uusi kilpailuneutraliteettisäännös (30 d §), jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden toiminnalle on asetettu lisävelvoitteita toimintoihin liittyvien tuottojen ja kustannusten kohdistamiseen, dokumentointiin ja seurantaan. Eriyttämisvelvoitteen sisältävä pykälä tulee voimaan 1.1.2020. Eriyttämisvelvoite koskee myös eläinlääkäripalveluita, joissa kunta, kuntayhtymä tai niiden määräysvaltaan kuuluva harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa.

Edellä esitetyn vuoksi on tullut tarve arvioida Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tuottamia eläinlääkäripalveluja, voidaanko ne katsoa markkinoilla tapahtuvaksi taloudelliseksi toiminnaksi, ja onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin eläinlääkäripalvelujen kirjanpidon eriyttämiseksi.

Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppänen (20.1.-5.3.) on selvittänyt asiaa mm. Kuntaliiton sekä Maa- ja Metsätalousministeriön edustajilta ja eräiden muiden ympäristöterveydenhuollon yksiköiden vastaavilta viranhaltijoilta. Konsernipalvelujen ja Ympäristöpalvelujen edustajat ovat keskustelleet selvityksestä 19.2.2020 ja päätyneet seuraaviin toimenpiteisiin:

Todettiin, että selvityksen perusteella tässä vaiheessa ei ole tarvetta ryhtyä eriyttämään eläinlääkäripalvelujen kirjanpitoa. Lisäksi päätettiin, että:

  • Jatketaan porrastettujen klinikkamaksujen perimistä eläinlääkärivastaanotoilla nykykäytännön mukaan
  • Odotetaan Eläinlääkintähuoltolain uudistusta, täsmennettyjä määritelmiä ja linjanvetoa kunnan tehtävistä
  • Otetaan asia uudelleen käsittelyyn, kun lain uudistus on valmis tai aiemmin jos Kuntaliitolta ja/tai ohjaavilta viranomaiselta tulee selkeät ohjeet eriyttämisestä eläinlääkäripalvelujen osalta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.