Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Ympäristölupapäätöksen, 4.10.2010 § 120, rauettaminen "asfalttikamien sijoittamiselle eritasoliittymään rakennekerroksiin Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylään"

MliDno-2016-1961

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ympäristölautakunta on kokouksessaan 4.11.2010 (§120) myöntänyt ympäristöluvan Liikennevirastolle. Ympäristölupa myönnettiin asfalttikamien (suurehkot lohkareet) sijoittamiselle Hirvensalmen Monikkalan kylän Uutelan eritasoliittymään.

Kamit sijoitettiin valtatie viiden (Vt 5) ja rampin väliselle noin 2500 m2 alueelle kahden (2) metrin kerrokseksi (noin 5000 t). Kerroksen päälle rakennettiin pengertäyttö.

Rakentamisen urakka-aika on päättynyt 30.11.2011.

Alueelle sijoitetusta pohjavesiputkesta on otettu tarkkailunäytteitä. Haitta-ainepitoisuudet ovat olleet vähäisiä. PAH -ainepitoisuudet ovat olleet alle määritysrajan. Öljyjakeissa suurin todettu arvo on ollut 210 µg/l keväällä 2013, jonka jälkeen pitoisuus on vähentynyt niin, että vuonna 2014 se on ollut 9,6 µg/l. Viimeisimmässä näytteessä, 10.5.2016 ei havaittu haitta-aineita tutkittujen öljyhiilivetyjen ja PAH -aineiden osalta.

Luvan haltija on ilmoittanut toivomuksensa (20.9.2016) rauettaa lupa.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.

Kuuleminen on suoritettu (naapurit 6 kpl).

Kuulemiskirje on lähetetty myös Etelä-Savon ELY -keskukselle ja Hirvensalmen kunnalle.

Etelä-Savon ympäristökeskuksen lausunnossa (21.9.2016) on todennettu, että ympäristölupa voidaan rauettaa. Kohde on merkitty maaperän tilatietojärjestelmään (MATTI). Kohde ID on 20006018.

Lausunnossaan ELY -keskus on esittänyt, että pohjavesitarkkailua tulee kertaluontoisesti jatkaa toukokuussa 2017 ns. PIMA -tarkkailuna.

Asiaan ei ole esitetty muistutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että Liikennevirastolle ympäristölautakunnan kokouksessa 4.11.2010 (§120) myönnetty ympäristölupa (asfalttikamien sijoittaminen Uutelan eritasoliittymään) raukeaa.

Liikennevirastolle tiedotetaan huomioitavaksi  ELY-keskuksen lausunto, jossa esitetään keväälle 2017 kertaluotoista pohjavesinäytetteen ottamista (PIMA-tarkkailu). Lausunto on päätöksen liitteenä.

Maksu rauettamispäätöksen käsittelystä on 112 euroa (2 h). 

Laskutustieto: Liikennevirasto; Helsinki, PL 33, (Opastinsilta 12 A9), 00521 Helsinki, Liike - ja yhteisötunnus 1010547-1

(Hakijan yhteyshenkilö: Ari Mäkelä, Liikennevirasto, Tieosasto, PL 250, Jyväskylä, gsm 020 637 3567.)

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt ympäristöluvan rauettamista. Rakentamiseen liittynyt projekti on päättynyt. Kohde on kirjattu maaperän tietojärjestelmään. Tiedot säilyvät Liikenneviraston omien arkistointitietojen lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisten käytössä.

Pohjavesiseurannassa ei ole ilmennyt erityistä syytä pitää ympäristölupaa voimassa.

Mikäli pohjavesitarkkailussa haitta-aineita esiintyy jatkossa, ei välttämättä voida osoittaa suoraa yhteyttä asfalttikamien sijoittamisesta johtuviksi. Tiealueella polttoaineperäisiä hiilivetyjä voi joutua maaperään esimerkiksi vahinkotilanteessa.

Maaperän pilaantumien on erikseen käsiteltävä asia, jonka vastuuviranomainen on Etelä-Savon ELY -keskus (YSL 136 §). Tähän perustuen ELY -keskus on esittänyt kertaluontoista pohjaveden tarkkailunäytteen ottamista keväällä 2017.

Maksutaksa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen maksutaksat ja taulukot 2016 (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.3.2016, § 20). Taksan kohta: Muiden asioiden käsittely, muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteinen tehtävän käsittely, 56 €/h

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös: Hakijalle, Liikennevirasto; ELY -keskus /kirjaamo, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; laskutusta varten Anneli Tirkkoselle, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Päätöksestä tiedotetaan kuulluksi tulleille (erillinen listaus)