Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ympäristölautakunnan talousarvio 2017

MliDno-2016-2009

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt lautakuntien talousarvioraamit vuodelle 2016 ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta.

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohdat

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne on ollut alijäämäinen noin 4-5 milj. € vuosina 2013-2015. Toimialojen tekemien ennusteiden, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen, mukaan kaupungin tilinpäätös tulee olemaan selvästi alijäämäinen myös vuonna 2016. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2015 tilinpäätös, toteutumaennuste 2016 sekä vuoden 2017 arvioidut verotulot ja valtionosuudet. Arvion mukaan vuoden 2017 verotulot tulevat olemaan hieman suuremmat kuin kahtena aikaisempana vuonna. Talousarvioraami 2017 sisältää vuonna 2016 alkavaksi suunniteltuja tasapainoisen kasvun ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä 1,1 milj. euroa, joiden vaikutukset jatkuvat vuodelle 2017. Toimialojen, taseyksiköiden ja liikelaitosten on seurattava talouttaan erityisen tarkasti ja pyrittävä välttämään kaikkia talousarvion ylityksiä.

Kaupungin strategia valtuustokaudelle

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkitason strategian kokouksessaan 2.9.2013. Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Strategia perustuu kolmeen näkökulmaan; kuntalaisten hyvinvointiin, elinkeinojen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen sekä ympäristön hyvinvointiin.

Kaupunki hyödyntää edelleen tuloskortteja varmistaakseen sen, että lautakunnat ja toimialat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin lautakunta ja toimiala ottaa vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupungin valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä. Lautakunnat ja toimialat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Ympäristölautakunnan valtuustolle raportoivaan talouskorttiin on otettu yhteensä yhdeksän indikaattoria, kaksi kansalaisten hyvinvointinäkökulmasta, kaksi elinkeinojen hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman näkökulmasta sekä viisi ympäristön hyvinvointinäkökulmasta.Ympäristölautakunnan hyväksymissä valvontasuunnitelmissa tullaan asettamaan omia tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa.

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2017

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt talousarvioraamit toimialoille. Kaupunginhallituksen esittämä talousarvioraami ympäristölautakunnalle sisältää tuloja 651 000 € ja kuluja 1 786 000 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 1 135 000 €. Vuoden 2016 talousarviossa ympäristölautakunnan toimintakate oli 5.5 % (66 500 €) alhaisempi vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Edelleen vuodelle 2017 esitetyssä talousarvioraamissa toimintakate jää edellisvuotta alhaisemmaksi. Toimintakatteen jatkuva kiristyminen aiheuttaa huomattavia haasteita lakisääteisten valvontatehtävien hoitamisessa ja vuoden 2016 talousarviossa pysymisessä.

Koko kaupungin tasolla talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 toteumaennuste. Tarkasteltaessa ympäristölautakunnan tilinpäätöstä vuodelta 2015, vuoden 2016 talousarviota ja vuoden 2016 toteumaennustetta voidaan havaita, että eläinlääkintähuollon Kuel-maksuissa ja henkilöstömenojen sivukuluissa on yhteensä noin 60 000 euron vajaus suhteutettuna henkilöstön palkkamäärärahoihin. Henkilöstön palkkakulut ilman Kuel-maksuja ja muita sivukuluja on budjetoitu vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisesti. Kuel-maksujen ja henkilöstömenojen sivukulujen alibudjetointi vuodelle 2016 tekee talousarviossa 2016 pysymisen erittäin haasteelliseksi.

Ympäristölautakunnan oman vuodelle 2017 laaditun talousarvioesityksen pohjana on ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 ja vuoden 2016 toteumaennusteen tarkka analysointi. Tavoitteena on ollut mahdollisimman realistinen talousarvioesitys. Vuosina 2014 ja 2015 ympäristölautakunnan tulokehitys on näyttäytynyt todellista parempana koska tulokertymäksi on kirjattu myös ympäristönsuojelun tulosyksikköön sisällytettyjä ulkopuolisella rahoituksella toteutettujen hankkeiden maksatuksia, joiden kustannukset ovat kohdistuneet osittain aikaisemmille vuosille. Vuoden 2016 talousarviosta puuttuvat eläinlääkintähuollon palkkamenoperusteiset Kuel-maksut ja muut sivukulut on sisällytetty vuoden 2017 talousarvioesitykseen, minkä seurauksena kaupunginhallituksen talousarvioraami ylittyy. Ympäristölautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi sisältää myös yhden kokonaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan hankkeen, johon ei sisälly kuntaosuutta. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2017 on 81 000 €. Hanke on kuvattu tarkemmin erillisessä pykälässä. Ympäristölautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2017 toimintakate on 1 186 624 €. Tämä vastaa vuosien 2013 ja 2014 talousarvioiden tasoa.

Ympäristöpalveluissa on vakituisesti täyttämättä eläköitymisen takia avoimeksi jäänyt terveystarkastajan ja eläinlääkärin virka. Virat täytetään määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun, jolloin ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyvät uuteen maakuntahallintoon. Maa-aineslupien käsittely ja valvonta on siirtynyt ympäristölautakunnan alaiseksi tehtäväksi 1.7.2016 alkaen. Tehtävään ei ole palkattu lisätyövoimaa vaan uudet tehtävät hoidetaan kaupungin sisäisin järjestelyin. Terveysvalvonnan johtajan virka on täytetty 80 %:sti. Henkilöstötarpeesta ja henkilöstötarpeen kehityksestä on annettu tarkempi selvitys liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa.

Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle esittämä talousarvioraami vuodelle 2017:

Tulot: 651 000
Kulut: 1 786 000
Toimintakate: 1 135 000

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017:

Tulot: 752 050
Menot: 1 938 674
Toimintakate: 1 186 624

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 sisältää vuoden 2016 talousarviosta puuttuvat Kuel-maksut ja muut sivukulut. Toimintakatteen osalta kaupunginhallituksen talousarvioraamin ja ympäristölautakunnan talousarvioesityksen välinen ero on 51 624 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Korkein hallinto-oikeus on 21.9. antamassaan päätöksessä päättänyt, että Kangasniemen eläinlääkintähuolto on saatettava yhteistoiminta-aluelain vaatimusten mukaisesti osaksi  Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-aluetta. Päätöksen toimeen panemiseksi talousarvioesitystä on muutettava siten, että Kangasniemen eläinlääkintähuolto otetaan mukaan vuoden 2017  talousarvioesitykseen, minkä johdosta talousarvioesityksen käsittely siirretään seuraavaan  kokoukseen. Koska nyt esitetyssä vuoden 2017 talousarviossa poikkeama kaupunginhallituksen esittämästä raamista johtuu aiemmin alibudjetoiduista eläinlääkintähuollon palkkaperusteisista Kuel-maksuista (palkat on budjetoitu nykyisen henkilöstömäärän mukaan), lautakunta pitää nyt esitettyä 51 000 euron ylitystä kaupunginhallituksen esittämään raamiin nähden perusteltuna. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävään talousarvioehdotukseen on kuitenkin kirjattava ne  säästötoimenpiteet, jotka joudutaan tekemään, jos vuoden 2017 talousarvio joudutaan toteuttamaan kaupunginhallituksen esittämän raamin mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syyskuun talousarviokäsittelyn jälkeen ympäristölautakunnan talousarvion valmistelua on jatkettu kolmen vaihtoehdon pohjalta:

V0: Talousarvio valmistellaan raamiin vähentämällä henkilöstökuluja ja lisäämällä tuloja.

V1: Talousarvio valmistellaan raamiin luopumalla Urpolan luontokeskuksesta ja lisäämällä tuloja.

V2: Talousarvio esitetään niin, että raami ylittyy

Tuloihin on kaikissa vaihtoehdoissa mahdollista tehdä 12 000 euron lisäys mikä on arveltu kertyvän maa-aineslupien valvontamaksuista vuonna 2017. Lisäksi tuloja arvioidaan kertyvän enemmän muuttuneen tupakkalainsäädännön myötä.

Vaihtoehtojen tarkastelua:

V0: Urpolan luontokeskuksen toiminta voi jatkua ennallaan, minkä lautakunta piti kokouksessa syyskuussa tärkeänä, ottaen huomioon Suomen juhlavuoden sekä asuntomessut ja siihen liittyvät oheistapahtumat. Henkilöstökuluvähennys tarkoittaa kaikissa tulosyksiköissä pienempää tilapäisen työvoiman käyttöä, jolloin liikkumavara äkillisten poissaolojen osalta vähenee.

V1: Vaihtoehdossa viranomaistehtävät ja eläinlääkäripalvelut säilyvät samantasoisina kuin vuonna 2016. Urpolan luontokeskuksesta luopuminen tarkoittaa selvää palvelutason leikkausta ympäristökasvatukseen ja yleiseen ympäristönsuojelun edistämiseen ja kaupunki menettää mahdollisuuden hyödyntää Urpolan luontokeskusta juhlavuonna 2017.

V2: Esittämällä raamin ylitystä voidaan kaikki palvelut ja viranomaistoiminta pitää samalla tasolla kuin vuonna 2016. Erityisesti on huomattava, että ympäristölautakunnan talousarviota on useamman vuoden pienennetty, vuonna 2016 toimintakatetta pienennettiin noin 5 %. Esitys on kuitenkin annetun talousarviovalmisteluohjeen vastainen.

Kangasniemen eläinlääkintähuollon kustannukset on sisällytetty talousarvioon sillä periaatteella, että Kangasniemi vuonna 2017 maksaa kaikki Kangasniemen eläinlääkintähuollosta aiheutuvat menot. Vuoden 2017 aikana eläinlääkintähuollon toiminta integroidaan osaksi ympäristöpalveluiden toimintaa niin, että kustannukset voidaan jakaa kuntien kesken yhtäläisin periaattein.

Virkamiesvalmistelussa on päädytty esittämään vaihtoehtoa V0

Mikkelin kaupungin näkökulmasta ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat 946 889 €, toimintamenot 2 082 350 € ja toimintakate 1 135 461 €.

Liitteenä on ympäristölautakunnan tuloskortti, henkilöstösuunnitelma, talousarvio tileittäin sekä talousarvion mukaiset kuntaosuudet sopimuskunnille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Esittelijä muutti vaihtoehdon V0 kuulumaan seuraavasti: Talousarvio valmistellaan raamiin vähentämällä henkilöstökuluja ja lisäämällä tuloja. Vakituiset virat voidaan pitää täytettyinä. Ympäristölautakunta päättää esittää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden talousarvion vaihtoehdon V0 pohjalta, jolloin ehdotus mahtuu annettuun raamiin.

Ympäristölautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle että se hyväksyisi ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.