Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Maa-ainesten ottoon liittyvä vakuusasia; Uus-Samppo (097-408-5-28)

MliDno-2016-2107

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Pasi Outisen maa-aineslupaan on asetettu Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnan määräämä vakuus (28 000 euroa, vakuus numero on 505 402-9000 4922).

Pasi Outinen pyytää ympäristölautakunnalta muutosta maa-ainesluvan, numero 1-2016, vakuuteen voimassa olevan taksan mukaisesti.

Maa-ainesten otto on kalliokiviainesten ottamista 1,31 ha suuruiselta alueelta. Alueelta on kuorittu maa-aineksia, joita tulee käyttää jälkihoitoon.

Voimassa olevan maksutaksan mukaan vakuus määräytyy seuraavasti: Kallioalueet  5000 euroa/ha, metsityskustannukset 2000-3000 euroa.

Vakuus asetetaan ko. maa-ainesluvalle ja osoitetaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle.

Vakuus on voimassa olevan maksutaksan mukaan seuraava: 1,31 ha x 5000 € + 1,31 ha x 2000  € = 9 170 €.

Pasi Outisen maa-aineslupa, nro 1-2016, tilalle Uus-Samppo, 097-408-5-28, on voimassa 24.3.2026 saakka. Vakuus tulee olla voimassa 24.2.2028 saakka tai kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle muutoksen vakuuteen.

Uuden vakuuden suuruus on 9 170  euroa. Vakuus asetetaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle. (Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101, ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi).

Vakuuden tulee olla voimassa 24.2.2028 asti kuitenkin siten, että vakuutta ei saa vapauttaa ilman hyväksyttyä lopputarkastusta.

Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalle osoitettu vakuus voidaan palauttaa, kun ympäristölautakunta saa tiedon uudesta asetetusta vakuudesta.

Vakuuden muuttamisesta peritään hakijalta voimassa olevan viranomaistehtävien maksutaksan (2016) kohdan 5.2 mukaan 100 euroa.

 

Sovellettu oikeusohje

Maa-aineslaki 24.7.1981/555

12 § (23.5.1997/463)

Vakuuden antaminen

Lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Voimassa oleva taksa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2016, 1.7.2016 alkaen vakuudet.

Lisäksi kohdan 5.2 mukaan vakuuden vaihtaminen tai muuttaminen 100 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös: Hakijalle Pasi Outinen; Hirvensalmen kunta, rakennusvalvonta; Laskutusta varten Anneli Tirkkoselle, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi