Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Maa-ainesten ottoon liittyvä vakuusasia, Lampila (097-410-2-111)

MliDno-2016-2108

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Heikki Paasosen maa-aineslupaan on asetettu Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnan määräämä vakuus (20 000 euroa, vakuus numero on 505402-9000 4948).

Heikki Paasonen pyytää ympäristölautakunnalta muutosta maa-ainesluvan, numero 2-2016, vakuuteen voimassa olevan taksan mukaisesti.

Maa-ainesten otto on soran ottamista 1,5 ha suuruiselta alueelta. Alueelta on kuorittu maa-aineksia, joita tulee käyttää jälkihoitoon.

Voimassa olevan maksutaksan mukaan vakuus määräytyy seuraavasti 3000 euroa/ha, metsityskustannukset 1000-2000 euroa.

Vakuus asetetaan ko. maa-ainesluvalle ja osoitetaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle.

Vakuus on voimassa olevan maksutaksan mukaan seuraava: 1,5 ha x 3000 € + 1,5 ha x 1000 € = 6 000 €.

Heikki Paasonen maa-ainesluvan, nro 2-2016, tilalle Lampila, 097-410-2-111, vakuus  tulee olla voimassa 14.5.2023 saakka tai kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle muutoksen vakuuteen.

Uuden vakuuden suuruus on 6000 euroa. Vakuus asetetaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle (Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli, ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi).

Vakuuden tulee olla voimassa 14.5.2023 asti, kuitenkin siten, että vakuutta ei saa vapauttaa ilman hyväksyttyä lopputarkastusta.

Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalle osoitettu vakuus voidaan palauttaa, kun ympäristölautakunta saa tiedon uudesta asetetusta vakuudesta.

Muutoksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan 2016  kohdan 5.2 mukaan 100 euroa.

Sovellettu oikeusohje

Maa-aineslaki 24.7.1981/555

12 § (23.5.1997/463)

Vakuuden antaminen

Lupaviranomainen voi määrätä, että ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Voimassa oleva taksa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2016, 1.7.2016 alkaen vakuudet.

Lisäksi 5 §, 5.2 Vakuuden vaihtaminen / muuttaminen, laskutus hakijalta  (100  €)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös: Hakija Heikki Paasonen; Hirvensalmen kunta, rakennusvalvonta; Anneli Tirkkoselle, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi,laskutusta varten