Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Lapaskankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus, Kangasniemi.

MliDno-2016-2183

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää lausuntoa kirkonkylän asemakaavan Lapaskankaan alueen muutoksesta ja laajennuksesta. Kaavahankkeen tarkoituksena on laajentaa ja monipuolistaa nykyisen teollisuusalueen toimintaedellytyksiä varsinkin metsätalouden osalta (puu- ja energiaterminaalialueen, sahan rakentamisen mahdollistaminen). Lisäksi kaavalla varataan alue uutta 110kW linjan sähköasemaa varten. Osa alueesta on jo valmiiksi asemakaavoitettu (n. 5ha) ja nyt mahdollistetaan toiminnan laajentaminen yhteensä lähes 20 ha alueelle.  Kaavaratkaisu on tarkoituksella jätetty hyvin joustavaksi siltä varalta, että suunniteltu puuterminaali ei toteutuisi. Kaavassa ei ole nykyisen rakentamisen laajennusalueen osalta esitetty edes ohjeellista tonttijakoa.

Kaavamääräyksissä T, Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, on kuvattu seuraavasti:

Alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja kuten tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varastorakennuksia. Alueelle voi myös sijoittaa puu- ja energiaterminaalin, sahan tms. metsätaloutta palvelevia toimintoja. Ympäristönpilaantumisen vaaraa mahdollisesti aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Alueelle teetetyssä luontoselvityksessä on todettu:

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita tai luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita. Kaava-alue ja sen reuna-alueet ovat tavanomaista talousmetsää. Suot on ojitettu ja ne ovat pääosin kasvillisuudeltaan muuttuneita muuttumia tai turvekankaita. Kaava-alueella ei ole uhanalaisille tai luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainituille lajeille soveliaita elinympäristöjä.

Kaava-alueelle ei ole tarpeen tehdä erityisiä lajistoselvityksiä, koska kaava-alueen suot ja metsät eivät ole missään muodossa luonnontilaisia tai siellä ei ole uhanalaisille tai suunnitteluun vaikuttaville lajeille soveliaita elinympäristöjä. Lisäksi kaava-alueen lähellä ei ole suojeltuja alueita tai muutoin arvokkaita luontokohteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta antaa kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Lapaskankaan teollisuusalue soveltuu hyvin puuterminaalin sijoituspaikaksi sillä edellytyksellä, että teollisuustonttivaranto katsotaan riittäväksi tulevaisuuden tarpeita varten niille teollisille toiminnoille, jotka tarvitsevat kunnallistekniikan. Tonttivarannon riittävyyttä ei kaavaluonnoksessa ollut arvioitu. Joustavan kaavaratkaisun voi olettaa palvelevan parhaiten yritysten ja kunnan tarpeita.

Mikäli suunnitelma 15 ha suuruisesta asfaltoidusta varastointialueesta toteutuu, niin alueella syntyy runsaasti hulevesiä. Hulevesien hallinnan vastuu on kunnalla ja kaava-asiakirjoissa tulisi näkyä, miten hulevedet johdetaan alueelta ja arvioida, tarvitaanko niille jotakin erityistä käsittelyä.

Kaavamääräyksissä oleva kohta ”Ympäristönpilaantumisen vaaraa mahdollisesti aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa” saattaa olla virheellisesti tulkittavissa siten, että kaavalla otettaisiin kantaa ympäristöluvan tarpeeseen. Ympäristönsuojelulain 27 §:ssä säädetään, että ”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa). Eläinsuojan luvanvaraisuuden määrittämiseen eräissä tapauksissa käytettävistä eläinyksikkökertoimista säädetään liitteessä 3. Ympäristölupa on lisäksi oltava: 1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.”

Käytännössä, jos puu- ja energiaterminaali toteutuisi, niin lupavelvollisuutta ei tulisi liitteen 1 taulukosta, mutta se saattaisi tulla kyseeseen naapuruussuhdeperusteisesti kuten alueelle jo myönnetyn RR-Paalarit Oy:n luvassa riippuen siitä, aiheutuuko toiminnasta esim. melua ja pölyämistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunnanhallitus