Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestyksen muuttaminen (lisäpykälä)

MliDno-2016-2166

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kangasniemen uudesta rakennusjärjestysehdotuksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Itse rakennusjärjestys on pysynyt sisällöltään pääosin samana, mutta muutamia tekstikohtia on muutettu tai lisätty. Toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta on muutettu osittain vähäisemmän luvan suuntaan (esim. pienet käymälät ja ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen muuttaminen) ja osittain vaativamman luvan suuntaan (esim. maalämpöputkistojen rakentaminen) pääosan säilyessä kuitenkin ennallaan. Määritelmiin on lisätty vierasmaja ja leikkimökki. Ilmoitusmenettelyllä luvitettavien maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisien talousrakennuksien pohjapinta-ala on nostettu 50 m2:stä 80 m2:iin.

Rakennusjärjestykseen on lisätty teksti: ”Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita enintään 9 m2 suuruisen grillikatoksen, leikkimökin, huvimajan, kasvihuoneen tai muun vastaavan rakentamiseen. Näiden etäisyys rajasta tulee olla kuitenkin vähintään 5 m ja 10 m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.”

Ranta-alueelle rakentamista ohjataan uudessa rakennusjärjestyksessä seuraavasti: ”Alle 100 k-m2 asuinrakennusten ja lomarakennusten rantaviivaetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m ja yli 100 k-m2 40 m.” Vanhassa rakennusjärjestyksessä vastaava kohta oli:” Alle 80 m2 kerrosalaltaan olevan asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin olla, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, vähintään 25 m. Alle 100 m2 kerrosalaltaan olevan etäisyyden vähintään 30 m ja alle 120 m2 kerrosalaltaan vähintään 35 m ja yli 120 m2 kerrosalaltaan oltava vähintään 40 m.” Vastaavalla tavalla porrastusta on vähennetty rantasaunojen osalta siten, että uudet vähimmäisetäisyydet ovat 10 m (<25 m2) ja 25 m (>25 m2), kun vanhassa ne olivat 10 m (<20 m2), 15 m (<25 m2) ja 25 m (>25 m2). Yli 25 m2 talousrakennusten ranta-etäisyyttä on lisätty 15 m:stä 25 m:iin.

Venevajoihin on lisätty huomautus: ”Venevaja ei saa ulottua veden päälle.”

Kappaleesta 4.1 on poistettu seuraava määräys: ”Mikäli rakennuspaikalla pidetään hevosia, on rakennuspaikan vähimmäiskoko 5000 m2 ja lisäksi 5000 m2 jokaista hevosta kohti. Rakennuspaikalla tulee olla riittävästi jaloittelu- ja laiduntilaa. Rakennuslupaa haettaessa on annettava kirjallinen selvitys lannan sijoituksesta/välivarastoinnista.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta antaa Kangasniemen rakennusjärjestysehdotuksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kangasniemen ympäristönsuojelumääräyksissä ohjataan maalämpöjärjestelmien rakentamista seuraavasti: ”Maalämpöjärjestelmien sijoittaminen I- ja II-luokan pohjavesialueille vaatii aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi em. alueille voidaan myöntää vain, mikäli suunnitelman ja lausunnon perusteella voidaan olettaa, että järjestelmästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Maalämpöjärjestelmissä käytettävien lämmönkeruunesteiden tulee olla vaarattomia ympäristölle ja terveydelle. Maalämpöporakaivoissa pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä putkien läpiviennit ja porakaivojen sijoittelussa tulee huomioida ympäristöministeriön antamat ohjeet minimietäisyyksistä eri kohteisiin.”

Rakennusjärjestykseen voisi sisällyttää vastaavansisältöisen ohjauksen maalämpöjärjestelmien rakentamisesta.

Kappaleessa 7 kuvattua haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevaa kohtaa pyydetään täsmentään seuraavasti:

Rakennusvalvonnalle esitettävään lupahakemukseen on liitettävä selvitys ja suunnitelmat jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen tulee sisältää ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettu kuvaus rakennuspaikan edellytyksistä ja rajoituksista jätevesien käsittelylle, arvio sovellettavasta vaatimustasosta ja jätevesilaitteiston viemäröintitapa (yksöisviemäröinti vs. kaksoisviemäröinti).

Lisäksi pyydämme harkitsemaan seuraavia lisäyksiä:

Ranta-alueella tulee huomioida, että luonnollinen rantaviiva tulee pyrkiä säilyttämään ja vesialueen täyttäminen vaatii lisäksi aina vesilain mukaisen luvan. Altaiden ja laguunien kaivaminen on ”harmaata aluetta”, joista voisi rakennusjärjestyksessä jotakin mainita. Laiturien rakentamisen ohjaamisesta ja mahdollisesta vesilain mukaisesta luvasta laiturille voisi olla oma kappaleensa. Olisiko rakennusjärjestyksessä tarvetta määritellä maisematyölupaa edellyttäviä toimenpiteitä?

Pienet eläinsuojat kuten hevostallit eivät tarvitse mitään ympäristönsuojelun lupia, joten pidämme tärkeänä, että rakennuslupamenettelyn yhteydessä esitetään selvitys asianmukaisesta lannan varastoinnista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunnanhallitus