Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ympäristönsuojelun taksan päivittäminen

MliDno-2016-532

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun nykyinen maksutaksa on hyväksytty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnassa 3.3.2016. Taksa on tullut voimaan 1.4.2016.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksuja ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisista asioista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet kattaa toimintamenojaan maksuilla laajenivat 1.9.2014 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa ja 10.9.2014 voimaan tulleessa ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014). Uudistunut ympäristönsuojelulaki mahdollisti maksujen perimisen valvonnasta rajoitetusti. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat edellytyksiä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. Nyt päivitettävään taksaan on lisätty 1.2.2019 voimaan astuva YSL 15a § mukainen yleinen ilmoitusvelvollisuus YSL liitteen 4 mukaisista toimminnoista. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Mikkelin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 €/tunti ja 450 €/htp. 1.4.2016 voimaan tulleessa taksassa omakustannusarvo oli 56 €/h. Muita korotuksia taksaan ei ole tehty. Omakustannusarvo muodostuu käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden palkkakuluista sivukuluineen, toimintakuluista (toimisto- ja matkakulut, palvelujen ostot jne.) ja käsittelyn aiheuttamasta osuudesta hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista. Kuulutuskustannukset sekä käsittelyn kannalta tarpeellisten, ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen ja -selvitysten kulut peritään todellisten kustannusten mukaisina luvan hakijalta.

Tätä taksaa sovelletaan Mikkelin kaupungissa ja Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristösuojelun maksutaksan. Maksutaksa tulee voimaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella 1.3.2019 muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hirvensalmen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Kangasniemen kunta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 Mikkeli