Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valitus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta luvasta, Mäntyharju (lisäpykälä)

MliDno-2018-178

Valmistelija

  • Simo Ylönen, vs. ympäristötarkastaja, simo.ylonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2018-2019. Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella. Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.

Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös edellisenä talvena, jolloin Ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan meluhaitan takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelua varten koska kyseessä on toistuva harjoittelu samassa maastossa. 

Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä viranhaltijapäätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajamiseen myös sunnuntaisin.

Ympäristölautakunta on käsitellyt Marko Väisäsen tekemää oikaisuvaatimusta kokouksessaan 26.4.2018 (§ 53). Ympäristölautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle koska alueella ei oltu tehty ajoharjoittelun aikaisia melumittauksia eikä asian käsittelyn tueksi ollut  näin ollen tarkkaa tietoa ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan suuruudesta. Koska kyseisellä kiinteistöllä, jolle maastoliikennelain mukainen lupa myönnettiin, ajoharjoittelua tapahtuu vain talvisaikaan lumipeitteisellä maalla, tarvittavat melumittaukset tehtiin vasta tammikuussa 2019. Melumittauspöytäkirjan mukaan ajoharjoittelun aiheuttama melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella alittaa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan asutukselle määritellyt melutason päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää Marko Väisäselle luvan ajoharjoitteluun kiinteistöllä Kolu sunnuntaina klo 11-17 välisenä aikana. Ajoharjoittelussa tulee muutoin noudattaa 9.2.2018 myönnetyn maastoliikennelain mukaisen luvan (§ 5) ehtoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistutuksen tehneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet