Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö kanteluasiassa

MliDno-2018-2271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintovirasto pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta selvitystä liittyen *********kanteluun terveystarkastajan toiminnasta. Lautakuntaa pyydetään hankkimaan asiaa hoitaneiden viranhaltijoiden selvitykset asiassa ja antamaan oman lausuntonsa. Lausuntoa ja selvityksiä annettaessa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että lausunto ja selvitykset kuvaavat asian käsittelyä ja terveyshaitan arviointia terveydensuojeluviranomaisessa.

Asiaa hoitanut terveystarkastaja on antanut selvityksensä asiasta. Selvitys ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä. Asia on tullut vireille 2.5.2018 asukkaan ilmoittamana. Tarkastukselle pyydettiin taloyhtiön edustaja ja isännöitsijä. 15.5.2018 terveystarkastaja suoritti asunnossa tarkastuksen, jossa arvioitiin asunnon olosuhteita. Tarkastukseen osallistui myös taloyhtiön edustaja. Tarkastuksesta laadittiin pöytäkirja. Tarkastuksen tuloksena terveystarkastaja kehotti taloyhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin vaurioon viittaavan hajuhaitan selvittämiseksi. Taloyhtiö on noudattanut kehotusta. Ensimmäisten tulosten perusteella terveystarkastaja kehotti taloyhtiötä suorittamaan lisätutkimuksia. Lisätutkimusten valmistumisen jälkeen terveystarkastaja on 13.8.2018 antamassaan lausunnossa pystynyt toteamaan terveyshaitan lattia- ja seinärakenteissa ja todennut, ettei asunto täytä asumiskelpoisuuden vaatimuksia havaittujen mikrobivaurioiden vuoksi. Isännöitsijä on ilmoittanut, että asunnon korjaus on alkamassa viikolla 45.

Asian selvitys on edennyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden laatukäsikirjan prosessikaavion mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisen rooli asiassa on ollut selvitysten perusteella arvioida onko asunnossa terveyshaittaa. Prosessin aikana taloyhtiö on ryhtynyt pyydettyihin toimenpiteisiin. Koska taloyhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin eikä kyseessä ole ollut akuutti terveysvaaratilanne, asuntoa ei ole prosessin aikana ollut syytä laittaa asumiskieltoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, ettei terveysvalvonnan asunnontarkastusprosessin etenemisessä ole kyseisessä tapauksessa moitittavaa. Aluehallintovirastolle toimitetaan kaikki päätöksen liitteenä olevat asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kanteluun liittyen lisätietoja. Lautakunnan lausunnosta tulisi selvitä miten viranomaistoiminta tai etenemisprosessi noudattaa terveydensuojelulainsäädäntöä ja sen vaatimuksia. Täydennystä pyydetään erityisesti sen suhteen että ”onko terveydensuojeluviranomainen ja viranhaltijat toimineet terveydensuojelulain edellyttämällä tavalla". Lisäksi aluehallintovirasto pyytää nähtäväkseen ympäristöpalvelujen laatukäsikirjan prosessikaavion liittyen asunnontarkastukseen.

Lisäselvityspyyntö on liitteenä. Prosessikaavio on viranhaltijoiden toimesta toimitettu aluehallintovirastoon.

Lisäselvityksenä asiaan todetaan seuraavaa:

Asuntoa ei määrätty asumiskieltoon ensimmäisen käynnin jälkeen, koska terveydensuojelulain 27§, 3 mom. havaintojen perusteella välitöntä vaaraa ei ollut havaittavissa, eikä haittaa voitu konkreettisesti osoittaa. Homeenhaju voi olla merkki terveyshaitasta, joka edellyttää välittömiä korjaustoimia. Pelkän homeenhajun perusteella ei kuitenkaan asumista voida kieltää. Hajun perusteella on yleensä tehtävä tarkempia rakenteellisia tutkimuksia, joilla voidaan osoittaa konkreettinen haitta. Näitä rakenteita rikkovia tutkimuksia ei terveystarkastaja voi tehdä. Tarkastus keskeytettiin yleisen turvallisuuden heikentymisen vuoksi, (asukkaan voimakas kiivastuminen). Tarkastuksen anti oli kuitenkin jo riittävä, koska haju antoi perusteet laajemmalle tutkimukselle. TsL 27, 3 mom. ”Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.”

TsL 27§ 2 mom. ”Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä.” Vastuussa oleva taloyhtiö teetti kaikki vaaditut toimenpiteet asian selvittämiseksi. Selvitystyössä käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa, joka täyttää asumisterveysasetuksen pätevyysvaatimuksen (rakennusterveysasiantuntija eli RTA). Lisätutkimusten perusteella todettiin mikrobihaittaa asunnossa, joka on todennäköisesti vaikuttanut sisäilmaan haitallisesti. Lausunnossa edellytettiin korjaustoimia.

Asunnossa ei tässä vaiheessa enää asuttu. Asuntoa on korjattu loppuvuodesta 2018 ja isännöitsijän antaman selvityksen perusteella toimenpiteiden voidaan katsoa olleen riittäviä haitan poistamiseksi. Asian käsittely on päätetty.

Terveydensuojelulaki on toteutunut asian käsittelyssä. Asunnossa on todettu terveydensuojelulain 27§, 1 mom. tarkoittamaa terveyshaittaa ja sen poistamiseksi velvollinen (taloyhtiö) on ryhtynyt toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa.

Liitteenä on Polygonin 13.12.2018 päivitetty kuntoraportti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa, että viranhaltijat ovat asiassa toimineet terveydensuojelulain edellyttämää tavalla

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo.ita@avi.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.