Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivittäminen, tupakkalain (549/2016) mukaiset maksut

MliDno-2016-545

Valmistelija

  • Nina Gynther, terveystarkastaja, Nina.Gynther@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon nykyinen maksutaksa on hyväksytty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnassa 3.3.2016. Taksat ovat tulleet voimaan 1.4.2016.

Uusi tupakkalaki (549/2016) astui voimaan 15.8.2016. Maksutaksan päivitykseen on lisätty voimaan tulevan tupakkalain edellyttämiä lisäyksiä ja muutoksia.

Tupakkalain mukaan kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelystä, nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä. Kunnan on määrättävä edellä mainituista suoritteista perimänsä maksut siten, että ne vastaavat määrältään enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Henkilötunnin hinta taksassa on 56 euroa.

Ympäristölautakunnan ratkaisuvallasta on säädetty Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen johtosäännössä (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.12.2012 § 42). Johtosäännön 5 §:n kohdan 3 mukaan ympäristölautakunta päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Vuosittaiset valvontamaksut säilyvät tässä vaiheessa voimassa olevan taksan mukaisena. Valvontamaksut sekä tupakkalain 79§:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu tulee myöhemmin lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon maksutaksapäivityksen, joka koskee tupakkalain mukaisia maksuja. Maksutaksa tulee voimaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella 1.11.2016 muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin.