Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ympäristöterveydenhuollon asioiden delegoinnit viranhaltijoille

MliDno-2016-2008

Valmistelija

  • Nina Gynther, terveystarkastaja, Nina.Gynther@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2012 § 42 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen johtosäännön, joka on tullut voimaan 1.1.2013. Johtosäännön 7 §:n mukaisesti ympäristölautakunta voi siirtää alaisilleen viranhaltijalle 2 ja 5 §:ien mukaista ratkaisuvaltaansa sekä lautakunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä lukuun ottamatta hallinnollisten pakkokeinojen käyttöä.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa laajasti alaisilleen viranhaltijoille. Laajamittainen delegointi on jouduttanut asioiden käsittelyä ja mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman työskentelyn.

Edellisen kerran delegointipäätöstä on tarkistettu ympäristölautakunnan kokouksessa 14.3.2013 §:ssä 12. Edellisen käsittelyn jälkeen on tapahtunut muutoksia toimintaa ohjaavissa säädöksissä. Uusi tupakkalaki on astunut voimaan 15.8.2016 ja kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien. Näiden muutosten johdosta delegointipäätöstä on tarpeen päivittää.

Päätös- ja toimivallan siirto koskee edelleen edellisen käsittelyn mukaisesti terveydensuojelulakia (763/1994), elintarvikelakia (23/2006) ja lakia lääkelain muuttamisesta (22/2006). Delegoinneista poistetaan kuluttajaturvallisuuslain mukaiset delegoinnit, koska kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen johtosäännön 7 §:n perusteella uudistaa toimivallan siirron lautakunnalta viranhaltijalle 15.8.2016 voimaan astuneen uuden tupakkalain (549/2016) osalta. Normaalit ilmoitusten ja hakemusten käsittelyt, tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet sekä kirjallisen varoituksen antaminen esitetään siirrettäväksi viranhaltijoille.

Terveysvalvonnan johtaja ja terveystarkastajat:

Tupakkalaki (549/2016):

TupL 44 §: Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien myöntäminen.
TupL 48 §: Ilmoitus nikotiininesteiden myynnistä.
TupL 50 §: Tukkumyynnin ilmoituksenvaraisuus.
TupL 86 §: Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus.
TupL 87 §: Tiedonsaantioikeus (ei uhkasakon osalta)
TupL 88 §: Tietojen luovuttaminen
TupL 97 §: Kirjallisen varoituksen antaminen, mikä annetaan ennen mahdollista myyntiluvan peruuttamista

Delegoinneista poistetaan kuluttajaturvallisuuslain mukaiset delegoinnit, koska kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien. Terveydensuojelulakia (763/1994), elintarvikelakia (23/2006) ja lakia lääkelain muuttamisesta (22/2006) koskeva päätös- ja toimivallan siirto säilyvät ympäristölautakunnassa 14.3.2013 (12 §) päätetyn mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli, Mäntyharjun kunnanhallitus, PL 76, 52701 Mäntyharju, Hirvensalmen kunnanhallitus, PL 5, 52551 Hirvensalmi, Pertunmaan kunnanhallitus, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, Kangasniemen kunnanhallitus, Otto Mannisentie 2, 51200 Kangasniemi, Itä-Suomen Aluehallintovirasto