Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Yhteistoiminta-alueella järjestettävää eläinlääkintähuoltoa koskeva valitus (lisäpykälä)

MliDno-2016-2034

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston 8.10.2015 antamasta päätöksestä, jonka mukaan Kangasniemen tulee liittyä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueeseen myös eläinlääkintähuollon tehtävien osalta. Päätöksen mukaan yhteistoiminta-alueen tuli saattaa eläinlääkintähuollon järjestäminen Kangasniemen kunnan osalta yhteistoiminta-aluelain vaatimusten mukaisesti 1.1.2016 mennessä. Kangasniemen kunta vaati valituksessaan, että valtioneuvoston päätös kumotaan ja että Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon järjestelyt voidaan toteuttaa edelleen nykyisellä toimintamallilla. Korkein hallinto-oikeus on 21.9.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen ja päättänyt, että valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa, kunnes asianomaiset kunnat toisin sopivat. Perusteluna Korkein hallinto-oikeus esittää, että ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan, jos kunta ei täytä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädettyä edellytystä huolehtia itse kunnan ympäristöterveydenhuollosta tai ei tee itse päätöstä kuulumisestaan yhteistoiminta-alueeseen tai jos tällainen kunta jää siitä itsestään riippumattomista syistä yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle, valtioneuvosto päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Lautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja toteaa, että terveysvalvonnan johtaja ryhtyy valmistelemaan Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon siirtoa osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueen toimintaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunta, Mikkelin kaupunginhallitus