Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tiedoksi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0185/2 - Valitus vesitalousasiaa koskevassa päätösasiassa 26/2015/2, Mäntyharju

Vaasan hallinto-oikeus on 13.9.2016 antamallaan otsikossa mainitulla päätöksellä kumonnut kaksi Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä ja palautti asian em. lupamääräysten osalta aluehallintovirastolle uudelleen ratkaistavaksi. Asia koski Woikoski Oy:n suunnitelmaa Voikoskeen rakennettavaa kalatietä ja uutta voimalaitosyksikköä. Woikoskella on nykyisen padon ja laitoksen toimintaa koskeva vuonna 1923 ratkaistu vesitalouslupa. Kumotuilta osin päätös koski rakennettavan kalatien vesitystä koskevia säännöksiä. Hallinto-oikeus katsoi, että  kysymyksessä olevalla päätöksellä ei voida velvoittaa kompensoimaan 90 vuotta sitten tehdyllä päätöksellä aiheutettua poikastuotantoalueisiin kohdistunutta haittaa. Osin ratkaisun sisältöön vaikutti myös kalatalousolosuhteista koskevat hankkeen vaikutuksia koskevat puutteelliset selvitykset. Päätöksen osana annettiin myös kalatien vesitystä koskeva ohjaus palautetun päätöksen valmistelua varten. Lupapäätöksen määräyksenä annettu ympärivuotinen vesitysaika ja viiden vuoden tarkkailuvelvoite nähtiin pääosin perusteltuna.

Toinen keskeinen hakijan valitusperuste koski säännöstelyä koskevissa määräyksissä annettua vuoden 1923 päätökseen nähden tarkempaa ohjausta. Asiaa koski  kysymystä, voidaanko haetun luvan nojalla harjoittaa lyhytaikaissäännöstelyä. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että uuden voimalaitosyksikön käyttäminen aikaansaa sellaista veden virtaaman sääntelyä, että  lupapäätöksen osana oli tarpeen antaa aiempaa päätökseen nähden tarkemmat määräykset juoksutuksesta, vaikka hakija ei ollut niitä erikseen hakenutkaan. Palautettua päätöstä uudelleen ratkaistaessa kuitenkin pitää varata hakijalle tilaisuus täydentää suunnitelmaa säännöstelyksi.

Etelä- Savon Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (ESAELY /1643/2014) -  Löytö-Vitsiälän alueen viemäröinti, Mikkeli

Otsikossa mainitulla päätöksellään Etelä-Savon  Ely-keskus myönsi 21.1.2016 hankkeelle 390 852 € avustusta. Avustuksen kohteena olevilla 21 km verkostorakentamisella mahdollistetaan viemäriin liittyminen 200 alueen kiinteistölle. Päätöksellä korvattiin aiempi laajempaa aluetta koskenut 27.4.2015 tehty avustuspäätös.

Aluehallintoviraston päätös 30.8.2016 Teurisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kangasniemi

AVI teki päätöksen hallinto-oikeuden sille palauttamasta Turvetuote Peat Bog Oy ympäristölupa- ja toiminnanaloittamishakemuksesta. Hakemus hylättiin. Perusteluna mainitaan, että Teurisuon turvetuotannon päästöt aiheuttaisivat alapuolisessa vesistössä (Kälkäjärvien Alajärvi ja Kälkäjoki) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan alakohtien e ja f tarkoittamaa ympäristön pilaantumista, joka ilmenisi merkittävänä haittana vesistöjen käytölle loma-asutukseen ja yleiseen virkistykseen. Lisäksi AVI piti hakijan esittämää Saloy Oy:n kemikalointiyksikköä kehitysvaiheessa olevana ja mahdollisesti happamoitumishaittoja aiheuttavana menetelmänä.

Aluehallintoviraston päätös 2.9.2016 pengerlaiturin rakentamista koskevan luvan määräajan jatkamisesta kolmella vuodella, Kangasniemi

AVI myönsi kolmen vuoden jatkoajan Kangasniemen kunnalle Käräjäniemen venesataman kehittämiseen liittyville toimenpiteille.

Itä- Suomen aluehallintoviraston päätös 50/2016/2 - Vesi ja viemärijohdon rakentaminen Saimaan Juurisalmen ali välillä  Naaraniemi- Parikanniemi ja valmistelulupa, Mikkeli

Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään 8.9.2016 myöntänyt haetun vesitalousluvan. Viemäriputki alittaa Mikkelistä Louhivedelle johtavan 2,4 m väylän. Päätöksen lupamääräyksissä on otettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon sisältö huomioon laitteiston kunnossapitoa koskevina määräyksinä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 37/2016/1-  Lintusuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muutos, Mikkeli

Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään 2.9.2016 myöntänyt haetun turvetuotantoalueen laajennukselle 20,1 hehtaarin tuotantolohkolla. Päätös syntyi äänestyspäätöksellä 2-1. Päätös ei ole saanut lainvoimaa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 52/2016/2-  Sähkökaapelin rakentaminen Mäntyharjun Karankamäessä Survaannniemen ja Lähdeniemen välille Pyhäveteen Kallaveden alueen Lähdeniemenselän ja valmistelulupa, Mäntyharju

Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään myöntänyt 8.9.2016  luvan 0,4 kV sähkökaapelin laskemiseen vesistöön.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 53/2016/2 - Antellinrannan maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentaminen ja valmistelulupa, Mikkeli

Aluehallintovirasto myöntää Mikkelin kaupungille luvan Antellinrannan maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentamiseen ja oikeuttaa kaupungin ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen lupapäätöksen lainvoimaseksi tulemista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.