Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Roskaantuminen kiinteistöllä Kantola RN:o 213-435-1-124

MliDno-2016-1966

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistön 213-435-1-124 (osoite: Vaimosniementie 395) omistaja Suvi Komppa ilmoitti keväällä ympäristötarkastajalle, että hänen kiinteistöllään on jätettä. Ympäristötarkastaja teki alueelle tarkastuksen 18.5.2016, jossa todettiin, että metsään on hylätty pääosin rakennuksen purkujätettä. Kompan mukaan jätteet olivat hänen entisen miehensä Pasi Tiihosen paikalle tuomia. Ympäristötarkastaja suoritti asiassa ensin Tiihosen kirjallisen kuulemisen ja sitten Kompan kuulemisen. Molemmat vielä kommentoivat toistensa kuulemisia.

Tehtyjen kuulemisten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että sekä Tiihonen että Komppa ovat vastuussa jätteiden hylkäämisestä metsään ja siten myös niiden siivoamisesta. Tiihonen on tunnustanut olleensa asiassa aktiivinen osapuoli ja vienyt jätteet metsään vuonna 2011. Kompan osalta vastuu tulee sitä kautta, että hän omisti kiinteistön yksin jätteiden hylkäämisajankohtana ja hänen olisi ainakin tullut tietää, mihin se osa purkutavarasta, jota ei voitu hyödyntää, päätyi. Tiihosen mukaan he yhdessä päättivät jätteiden viemisestä metsään aikomuksena myöhemmin polttaa ne. Kompan vastuuta jätteistä lisää se seikka, että ne ovat olleet hänen maillaan jo viisi vuotta.

Ympäristötarkastaja on yrittänyt saada asianosaiset keskenään sopimaan jätteiden siivoamisesta, mutta Tiihonen on vastannut suullisesti, että hän ei voi/halua mennä Kompan tiluksille. Lisäksi Tiihonen on esittänyt, että hän vie jäteasian omaisuuden ositukseen, jota ei ole vielä tehty. Tiihonen ei ole antanut ympäristötarkastajalle tietoa, otetaanko jäteasia ositukseen mukaan ja millaisella aikataululla.

Komppa on esittänyt, että jätteet pitäisi saada pois metsästä ennen lumien tuloa. Molemmille osapuolille on kuulemisen yhteydessä kirjallisesti ilmoitettu, että ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa asiaa koskevan määräyksen ja tehostaa sitä uhkasakolla. Koska jätteiden siivoaminen metsästä on melko helppo toimenpide, uhkasakon asettamisen sijasta kannattanee käyttää teettämisuhkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta määrää Pasi Tiihosen ja Suvi Kompan yhteisvastuullisesti siivoamaan kiinteistön RN:o 213-435-1-124 metsään hylätyt rakennuksen purkujätteet ja muut samalla paikalla olevat maatumattomat jätteet pois ja toimittamaan ne asianmukaiseen paikkaan 21.10.2016 mennessä. Kompan tulee sallia Tiihosen tehdä oma osuutensa työstä ja Tiihosen tulee ilmoittaa Kompalle, milloin hän käy siivoamassa. Siivouksiin kannattaa myös pyytää ympäristötarkastaja todentamaan tehdyt toimenpiteet. Mikäli määräystä ei noudateta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tilaa siivouksen yksityiseltä toimijalta ja perii sen aiheuttamat kustannukset siivoamiseen velvoitetuilta. Teettämisuhkan täytäntöönpanosta tehdään erillinen päätös ja teettämiseen velvoitetuilla on 24.10.2016 asti aikaa tulla hallintolain mukaisesti kirjallisesti kuulluiksi. (osoite: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Kangasniemen toimipaikka, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi tai sähköpostitse) Samaan ajankohtaan mennessä, tulee toimittaa ympäristöpalveluille tieto osituksesta, jos siinä on jäteasiaa käsitelty. Jos tietoa osituksesta ei ole toimitettu ja kuulemisessa ei ole tuotu esille ylivoimaista estettä määräyksen suorittamiselle, ympäristölautakunta määrännee teettämisen täytäntöönpantavaksi ja siivoamiseen velvoitetut korvaamaan kustannukset suhteessa 50/50.

Perusteluna päätökselle on jätelain roskaantumispykälien mukaisen tilanteen ennallistaminen. Metsään hylätty rakennusjäte aiheuttaa mm. epäsiisteyttä ja vaaraa eläimille. Ympäristölautakunta katsoo, että Pasi Tiihonen ja Suvi Komppa ovat vastuullisia siivoamaan jätteet pois yllä toisessa kappaleessa mainituin perusteluin. Asettamalla määräyksen tehosteeksi teettämisuhan, lautakunta varmistaa, että jätteet saadaan pois metsästä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää sille kuuluvaa jätelain mukaista määräysvaltaa riippumatta osituksen etenemisestä, koska jätteiden mahdollisimman nopea poistaminen metsästä palvelee sekä yleistä, että yksityistä etua.

Sovelletut oikeusohjeet: jätelaki 646/2011, § 72, 73, 75 ja 129 uhkasakkolaki 1113/1990 § 14

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

saantitodistuksella Suvi Komppa ja saantitodistuksella Pasi Tiihonen