Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Lausunto Kissakosken sahan ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Veisto Oy, Hirvensalmi

MliDno-2016-2002

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Veisto Oy:n Kissakosken sahan ympäristöluvan muutoshakemuksesta.

Hakemus koskee lupamääräyksen 1 muuttamista siten, että saha saa toimia kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 6 - 23 ja muulloin maanantaista lauantaihin klo 6 - 23.

Voimassa oleva ympäristölupa on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 30.8.2013 myöntämä. Vaasan hallinto-oikeus muutti päätöstä osittain päätöksellään 19.9.2014.

Sahalaitosten luvittaminen ja valvonta siirtyivät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle vuonna 2015.

Nyt käsiteltävä hakemus koskee voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 mukaisen toiminta-ajan pidentämistä. Nykyisin sahalaitos saa toimia arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6 - 22, jatkuvatoimista kuivaamoa ja lämpövoimalaa lukuunottamatta.

Hakemuksessa esitetään, että sahalaitos saisi toimia kesäkuukausina (kesä-elokuussa) maanantaista perjantaihin klo 6 - 23 ja muulloin (syys-toukokuussa) lisäksi lauantaisin klo 6 - 23. Muutos on tarpeen, jotta laitosta voidaan käyttää kahdessa työvuorossa täysimääräisesti.

Lupamääräyksen mukaiset päivä- ja yöaikaiset meluraja-arvot säilyvät ennallaan. Sahalaitoksen aiheuttamia melutasoja on mitattu vuosina 2004, 2013 ja 2015. Hakemuksen mukaan ympäristömelumittausten perusteella laitoksen tuottama melutaso on pysynyt vuosien aikana lähes muuttumattomana ja raja-arvot alittuvat myös muutetussa toiminnassa. Elokuussa 2015 tehtyjen mittausten aikana sahalaitos oli käytössä nyt esitettyjen aikarajojen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta, joka toimii sekä terveydensuojelu- että ympäristönsuojeluviranomaisena, lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Koska lähin häiriölle altistuva kohde on noin 100 metrin päässä sijaitseva, alunperin sahan työntekijöitä varten rakennettu asuinrivitalo ja toimintaa ajoittuu kahdelle yöajan tunnille, on toiminnan meluntorjunnassa huomioitava myös Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) annettujen sisätilojen meluohjearvot. Näiden mukaan melun toimenpiderajat ovat seuraavat: päiväajan keskiäänitaso LAeq (klo 7–22) asunnoissa 35 dB ja yöajan keskiäänitaso LAeq (klo 22–7) 30 dB. Lupaharkinnassa tulee arvioida, onko sahalaitoksen melu sellaista, johon tulisi soveltaa em. asetuksen § 12 mom. 3 mukaista 25 dB(A):n raja-arvoa. Sahan piha-alueelta kuuluvat kolahdukset ja kuormaajan äänet voivat häiritä nukkumista. Piha-alueella syntyvä melu tulee pitää mahdollisimman vähäisenä yöaikana.

Voimassa olevassa ympäristöluvassa oleva toiminta-aika maanantaista perjantaihin klo 6 - 22 perustui toiminnanharjoittajan aikanaan jättämään hakemukseen. Toiminta-ajan pidennykselle on perustelut olemassa. Esitetyt päivittäiset toiminta-ajat ovat sahateollisuudelle tyypillisiä. Tehtyjen melumittausten mukaan ulkoalueille annettuihin melutasorajoihin voitaneen päästä, mutta se on haasteellista lyhyestä suojaetäisyydestä johtuen. Mittaustuloksen 2015 mukaan rivitalon pihalla melutaso yöaikana yhdeksän tunnin yksittäisessä mittauksessa oli 44 dB+4dB eli mittausepävarmuus huomioiden 40 - 48 dB, kun meluraja on 45 dB.

Lähialueella alle 500 metrin etäisyydellä on asuintalon lisäksi vapaa-ajanasuntoja. Sen takia on tarpeen rauhoittaa varsinkin kesäajan lauantait.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Lamponen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo.ita@avi.fi