Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Jätevesineuvontahankkeen (OMAVESI-hanke) käynnistäminen ja lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2016

MliDno-2016-1983

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ely-keskus on myöntänyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille ympäristöministeriön hajajätevesineuvontaan kohdistetusta määrärahasta 100 000 euron suuruisen avustuksen. Avustukseen ei sisälly kuntaosuutta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa jätevesiasetuksen toimeenpanoa edistävää puolueetonta ja maksutonta asiakasneuvontaa koko Etelä-Savon alueella. Neuvontaa kohdennetaan niille rakennuspaikoille, joilla jätevesien puutteellinen käsittely voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Neuvonnan avulla edistetään haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajien jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamista ja saneeraamista uuden hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaiselle tasolle. Hanke alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.5.2018. Avustuksen myöntämisen perusteluna on, että hankkeella tuetaan ympäristöministeriön tavoitteiden mukaisesti talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen toimeenpanoa. Ympäristölautakunta hakee noin 13 000 euron suuruista lisämäärärahaa hankkeen käynnistämiseksi 1.10.2016 alkaen. Hankkeen kustannukset haetaan takautuvasti ensimmäisen maksatuksen yhteydessä takaisin ely-keskuksen KEHA-keskuksesta.

Hankkeen yhteenveto

OMAVESI –hanke (Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta –hanke) tarjoaa puolueetonta ja ilmaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueen kiinteistön omistajille. Hankkeella tullaan lisäämään erityisesti maaseudun kiinteistön omistajien tietoa jätevesien puhdistusvelvoitteista ja edistämään näin hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä vähennetään pohjavesien pilaantumisriskiä ja vähennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.5.2018 ja toteutusalueena koko Etelä-Savon maakunta.  Hankkeen toteuttaman neuvonnan määrällisinä tavoitteita on tavoittaa 1000 riskiperusteisesti valittua kiinteistön omistajaa ja toteuttaa vähintään 300 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä, selvittää näiden kiinteistöjen nykytila ja saattaa tehostamistarpeet kiinteistön omistajan tietoon sekä järjestää kunnittain vähintään yksi jätevesi-info. Hankkeessa muodostetaan myös karttaesityksenä tilannearvio 2004-2015 toteutettujen hallinto- ja edistämistoimien kohdentumisesta, arvioidaan kokonaistilannetta sekä työtapojen vaikuttavuutta. Kootun aineiston perusteella muodostetaan malli haja-asutusalueen vesihuoltoa ja hajajätevesiä koskevan tiedon ylläpitoon ja tiedonvaihtoon. Tavoitteena on koota toimeenpanoa koskeva tieto sillä tarkkuudella (sisältö ja ylläpitotapa), että sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tilastollisesti vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan valuma-aluetasolla. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa ajalle 1.10.2016 – 31.5.2018. Hankerahoituksella palkataan 2 jätevesineuvojaa Etelä-Savon alueelle siten, että henkilötyökuukausia koko hankeaikana on yhteensä 20.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta esittää, että OMAVESI-hankkeelle ympäristönsuojelun tulosyksikköön osoitetaan erillinen 13 120 euron lisämääräraha vuodelle 2016 käytettäväksi jätevesineuvojan palkkaamiseen 3 kuukaudeksi ja jätevesineuvontaan liittyviin muihin kustannuksiin (matkakulut, jätevesineuvonnan järjestäminen). Kustannukset haetaan kokonaisuudessaan takautuvasti hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä KEHA-keskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunnanhallitus, Mäntyharjun kunnanhallitus, Pertunmaan kunnanhallitus, Kangasniemen kunnanhallitus, Mikkelin talouspalvelut