Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta vuodelle 2016

MliDno-2015-2494

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuodelle 2016. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 194 ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm. vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.

1.7.2016 alkaen maa-aineslupien valmistelu ja maa-aineslupiin liittyvä valvonta siirtyy kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella on vanhoja voimassa olevia maa-aineslupia tällä hetkellä noin 180 kpl, ja uusia lupia tulee vireille vuosittain noin 25. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen osalta kyseessä on uusi tehtävä, jonka arvioidaan vaativan vuositasolla henkilöstöresursseja noin yhden henkilötyövuoden verran.  Maa-aineslupiin liittyvää valvontaa ei ole vielä tässä vaiheessa sisällytetty ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan.

Valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta ovat olleet yleisesti nähtävillä 21.12.2015-20.1.2016. Valvontasuunnitelmasta ei saatu muistutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Kangasniemi