Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ympäristöluvan rauettaminen, liimalevytehdas Riverbank Studio Oy, Suomenniemi, Mikkeli

MliDno-2015-2560

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Voimassa oleva ympäristölupa

Mikkelin ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.4.2011 (§ 38) myöntänyt ympäristöluvan Suomenniemellä toimineelle liimapuupalkkitehtaalle. Ympäristölupa myönnettiin Woodhouse Oy -nimiselle yritykselle. Ympäristöluvan haltijanvaihto Riverbank Studio Oü:lle on päätetty lautakunnan kokouksessa 12.12.2013 (§ 112). Samalla ympäristölupaan liittyneet osoitetiedot päivitettiin sekä jätevesienkäsittelyjärjestelmän uusimisen määräaikaa pidennettiin.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Lopettamisilmoitus

Riverbank Studio Oü, Allan Treiblut on ilmoittanut 19.9.2015, että toiminta Suomenniemen tehtailla on loppunut 30.6.2015.

" Since 30.06.2015 I have finised activity business in Suomenniemi factory. My rent contract has also finised on the same date. There are only warehouse, which I'll release 31.10.2015".

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.

Kiinteistön omistajaa (maapohja ja rakennukset): OP Suur-Savo on kuultu 9.11.2015. Kuulemisessa on erityisesti huomioitu, että maanomistaja ja kiinteistön haltija ovat toiminnan loputtua selvittäneet vuokralaisensa kanssa, että kiinteistön piha-alueet ovat siistit ja jätteet toimitettu asianmukaisiin käsittelypaikkoihin mukaan lukien umpisäiliön ja saostuskaivon sisältämät jätteet.

Kuulemiskirje on lähetetty myös Etelä-Savon ELY -keskukselle, Mikkelin kaupungin vesilaitokselle ja Mikkelin kaupungin kiinteistöt ja tontit -yksikölle.

Asiaan ei ole esitetty muistutukisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että liimapuupalkkitehtaalle, Riverbank Studio Oü:lle osoitteeseen Hämeenkankaantie 31 B, Suomenniemi myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska nykyinen toiminnanharjoittaja on ilmoittanut toimintansa lopettamisesta.

Kiinteistön omistaja ei ole määräaikaan mennessä ilmoittanut estettä ympäristöluvan rauettamiselle.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut.

Ilmoituksen perusteella liimapuupalkkitehtaan toiminta on loppunut 30.6.2015.

Ympäristöluvan rauttaminen ei liity kiinteistön maaperän mahdolliseen pilaantumiseen. Maaperän pilaantumien on erikseen käsiteltävä asia, jonka vastuuviranomainen on Etelä-Savon ELY -keskus (YSL 136 §).

Mikäli kiinteistö havaitaan roskaantuneeksi ympäristöluvan rauettamisen jälkeen, on kiinteistön siivoamisesta vastuussa kiinteistön omistaja, mikäli roskaajaa ei pystytä selvittämään. (JL 72 §, 73 §,  74 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Riverbank Studio Oü, Allan TriblutRistu tn 75-13, EE - 10317 Tallin (Tallinna), Estonia (Viro); Op Suur-Savo, Kiinteistöpäällikkö Päivi Parkkinen, Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli; Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo, VAHTI-asiat,Minna Sidorov, PIMA- asiat, Esa Rouvinen, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli (VAHTI -tietojärjestelmästä poistamien)