Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Otavan Metalli Oy: Määräys ympäristöluvan hakemiseen

MliDno-2016-156

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY- keskus on kirjeellään 8.1.2015 siirtänyt Otavan Metalli Oy:n valvontavastuun Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle. Valvontavastuun siirto perustuu valtioneuvoston asetuksen (713/2014) voimaan tuloon. Ko. asetuksella muutettiin lupaviranomaisten toimivaltaa. Kunnan ympäristölautakunta käsittelee mm. autopurkamojen ja jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittelyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 t vuodessa.

Otavan Metalli Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa, aluehallintoviraston päätös 79/1071, annettu 8.9.2010.

Kiinteistö Oy Liukkola on ostanut 15.5.2014 noin 6480 m2:n suuruisen määräalan, (491-430-7-136-M602), Mikkelin kaupungilta. Lainhuuto on jätetty lepäämään 15.8.2019 asti. Kauppakirjan ehtona on ympäristöluvan hakeminen ja saaminen.

Tarkastuksella 16.10.2015 todettiin, että määräalaa on alettu täyttämään mm. kattotiilijätteillä ja alueelle on varastoitu ajoneuvoja, laitteita ja tavaraa.

Jätemateriaalin käyttäminen maarakentamiseen vaatii ympäristöluvan tai vaihtoehtoisesti maarakentamista säätelee nk. MARA -asetus eli Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteet (404/2009), jos täyttömateriaaleina käytetään asetuksen mukaisia purkujätteitä.

Tarkastuksen perusteella sovittiin, että Otavan Metalli Oy hakee ympäristöluvan toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.12.2015. (Tarkastuspöytäkirja 16.10.2015).

Otavan Metalli Oy ei ole jättänyt hakemusta määräaikaan mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta määrää Otavan Metalli Oy:n hakemaan ympäristöluvan toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.3.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavan Metalli Oy, Vanha Otavantie 88, 50600 Mikkeli