Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen

MliDno-2019-1722

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimusten täyttymisen määräaika ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä päättyy 31.10 2019. Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa poikkeamisen hakemisen puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa, joten jokaisen Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuskunnan tulee antaa toimivalta poikkeamispäätösten tekemiseksi hallintosääntöönsä tehtävällä lisäyksellä. Koska kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen asia, toimivalta on luontevinta antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Päätösten tekijä voi periä päätöksistä taksansa mukaista maksua. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden voimassa olevassa taksassa se on 120 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kaupungin ja kuntien valtuustoille, että ne määrittelevät Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen) myöntämisessä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus ja Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.