Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ojitusta koskeva erimielisyys kiinteistöjen 491-457-4-215 ja 491-457-8-0 alueilla

MliDno-2018-1966

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevi Välimäki ja Pirjo Välimäki  (jäljempänä Välimäki) ovat  toimittaneet  21.9.2018 Mikkelin kaupungin kirjaamoon  vireillepanoasiakirjan,  joka on nimetty hallintopakon määräämistä koskevaksi  hakemukseksi.  Hakemus on sisällöltään laaja sisältäen useita sekä ympäristönsuojelulain että vesilain hallinnonalaan liittyviä vaatimuksia. Kyseisiä vaatimuksia on käsitelty aiemmin sekä viranhaltijoiden että lautakunnan toimesta valvonta-asioina (6.9.2018 § 86, MLiDno-2017-2280). Hakemus käsittelee pääosin ojituksen toteutustapaa tilalla 491-457-4-215, minkä osalta kiinteistöjen 491-457-4-215 ja 491-457-8-0 omistajilla on toisistaan poikkeava näkemys. Asiaa  on selvitelty ja valmisteltu vesilain  (587/2011 VL) 5 luvun 5§ tarkoittamana ojitusta koskeaa erimielisyyttä koskevana päätösasiana, jonka osalta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen.

Vireillepanoasiakirjan  keskeiset vaatimukset olivat:

””Hallintopakon vireillepanohakemus vesien johtamisesta.Kiinteistöltä 491-457-4-215 Laurilan tila lohkolta Uusikuu virtaa oja Välimäen tontille ( 491-457-8-0) päin lähelle tontin yläpuolista rajaa. Ojan päästä vesi valuu edelleen Välimäen tontille ja aiheuttaa tontilla vettymishaittaa nurmikolle ja rakennuksien perustuksille. Lisäksi ojaan tulee sateiden aikana lantavettä maahan sekoitetusta ja haudatusta lannasta noin 50 metrin päässä tontin yläpuolella runsaasti nokkosia kasvavalla alueella. Ojassa on vuonna 2017 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirjan mukaan todettukorkea fosforipitoisuus ( 840 mikrogrammaa litrassa ).

Vaadin, että ojastosta ei enää johdeta vesiä Välimäen tontille. Vesilain ( 587/2011 )5 luvun 7 pykälän 1 momentin mukaan ojitus on toteutettava niin, että valumavedet eivät  enää kulje tontille ja aiheuta siellä vahingollista vettymistä ja muutakaan edunmenetystä.”

Vireillepano sisälsi  osin samoja  vaatimuksia  mitä on käsitelty  Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 6.9.2018 § 86 - Hallintopakon vireillepanohakemus lannalla haudatun alueen kunnostamiseksi kiinteistöllä 491-457-4-215.  Osaa vireillepanoon liittyvistä vaatimuksista on käsitelty aiemmin  myös asianumeroilla MLiDno-2017-2280. Näiden ohella ojitusta ja vesien johtamista mainittujen tilojen alueilla on käsitelty aiemmin vesilain (587/2011 VL) mukaisena valvonta-asiana, johon liittyen tehtiin paikalle maastokäynnit 11.8.2017 ja 13.9.2017. Valvonta-asiasta laadittiin 20.10.2017 päivätty muistio. Asian käsittelyä valvonta-asiana ei jatkettu koska muistiossa kuvatuilla toimilla katsottiin saavutetun sellainen asiantila vesien johtamistavan osalta, johon kumpikin asian osapuoli oli suostuvainen. Syksyllä 2018 paikalle tehdyn maastokäynnin yhteydessä  ojituksen tilanne (vesien kokoaminen ja johtaminen) vastasi 2017 syksyn tilannetta.

Asian kirjallisessa valmistelussa  on pyydetty hakijaa täydentämään hakemustaan ojitusta koskevalla suunnitelmalla ja kuultu vastakkaista osapuolta. Tämän lisäksi on pidetty 31.5.2019 paikalla tarkastus. Tarkastuksella esille tulleen pohjalta oletettiin syntyvän asiassa vapaaehtoinen sopimus, minkä vuoksi osaksi tarkastuspöytäkirjaa valmisteltiin sovintosopimus. Pöytäkirjan laadinnan yhteydessä saatujen korjausesitysten perusteella päädyttiin käsitykseen, että vapaaehtoiseen sopimiseen ei ole olemassa enää edellytyksiä. Asian valmistelua jatkettiin alkuperäisenä VL 5 L 5§ mukaisen riidanratkaisupäätöksen valmisteluna.

Asian eri vaiheissa toimittamiensa vaatimusten ja hakemuksen täydennysten perusteella Välimäen keskeiset näkemykset vesilain mukaisen hallintoasian osalta ovat :

  1. Kiinteistön 491-457-4-215 2017 toteutetussa ojituksessa on kyse ojituksessa kerätyn veden johtamisesta kiinteistölle 491-457-8-0    
  2. Veden johtaminen aiheuttaa vettymistä, joka  kohdistuu haittana piha-alueella ja rakennusten perustuksille ja laadun muutoksena pihalla olevan kaivon vedenlaadulle
     

Asian valmistelussa kertynyt asiakirja-aineisto  kootaan kokonaisuudessaan kansioksi, joka on nähtävillä ja esitellään lautakunnan kokouksessa.

Seuraavassa selostetaan pääpiirteissään erimielisyyteen liittyvien kiinteistöjen kuivatustilanne ja koottavien vesien johtamistapa. Selostuksessa  esitellyt ojat yms. asian ratkaisuun liittyvät rakenteet ja maastonkohdat  esitellään päätöksen liitekartassa ( LIITE1) Tesktissä esiintyvät kirjaintunnukset viittaavat kartan merkintöihin:

Välimäen omistaman kiinteistön 491-457-8-0 piha-alue on alavaa pääosin Hietanen –järven järjestelyssä syntynyttä vesijättömaata. Rakennukset on rakennettu pääosin vanhan vesijätön alueelle, jossa maanpinta on  30-70 cm Hietanen järven karttakorkeuden 125,6 m (N2000) yläpuolella. Alue on matalaan veteen aikaisemman vedenkorkeuden vallitessa  tasaantunutta rantaterassia. Alueen maaperä on hienoaineksista ja huonosti vettä läpäisevää. Paikalle tehdyillä käynneillä (2017,2019)  pihamaan  maaperä on vaikuttanut  paikoin pehmeältä ja vetiseltä. Aluetta kuivattaa tällä hetkellä kiinteistön halki kulkeva  osapuilleen pohjois- etelä suuntainen  oja,  joka on toiminut aiemmin pääosin Soikkalantien alapuoliselta ojitusalueelta (C. valuma-alue osapuilleen 1,6 ha ) koottujen vesien purku-uomana. Soikkalantien ali johtaa tähän ojaan rumpu, jota myöten  ojaan johdetaan ainakin ylivaluman vallitessa vesiä myös Soikkalantien yläpuoliselta 6,7 ha pääosin ojittamattomalta alueelta (B). Tilalle ei ole toteutettu niskaojituksia tilan pohjoisrajan suunnasta luontaisesti valuvan  veden haittojen rajoittamiseksi ja ojaa myöten pois johdettavaksi. Kiinteistön omistaja on kertonut  sulkeneensa tämän ojan 2007 ja tämän muutoksen seurauksena tältä valuntatilanteesta riippuen yhteensä noin 1,6- 7,5 ha alalta kootut vedet on ohjattu itään johtavaa poikkiojaa myöten Hietanen -järveen. Vuonna 2017 ylivalumatilanteessa  paikalle tehdyn maastokäynnin aikana oli havaittavissa, että myös tämän itään ohjatun ojan vedet purkautuvat ainakin osittain pintavaluntana maastoa myöten kiinteistön 491-457-8-0  idän puoleisen rajan tuntumassa. Hakemuksessa mainitun talousvesikaivon osalta todetaan, että kaivo ei ole tällä hetkellä talousvesikäytössä eikä hakija ole toimittanut  tutkimustuloksia kaivon veden soveltuvuudesta talousvedeksi. Kaivo on vesistön rantaviivan lähellä  ja 31.5.2019 tarkastuksella  hakija on kertonut kaivoveden laadussa esiintyvän ajoittain aistinvaraisesti havaittavia virheitä.

Tilan Laurila 491-457-4-215 osalta käsiteltävä asia koskee tilan Soikkalantien alapuoliselle, nykyisin laitumena olevalle  lohkolle  kaivettuja ojia  ja niiltä ojilla  koottavan kuivatusveden johtamista (A. valuma -alue 1,9 ha). Nykyisen laidunalueen ojat on kaivettu alun perin luultavasti jo ennen vuotta 2000, ojan valuma alue on ollut tuolloin noin 1,2 ha. Noin vuonna 2007-2009 ojitusta muutettiin kaivamalla oja nykyisellä peruskartalla näkyvän ojakon jatkoksi kohti tilan 491-457-8-0 länsinurkkaa. Vuonna 2017 ojituksesta tehty kantelu koski tätä ojaosuutta. Paikalle 23.8.2017 tehdyn maastokäynnin yhteydessä asian osapuolet sopivat ainakin osittaisessa yhteisymmärryksessä, että tilan 491-457-4-215 omistaja täyttää kustannuksellaan tilanteen korjaamiseksi tämän ojaosuuden, ja johtaa yläpuolisella ojitukselta koottavat vedet kaivettavaa uutta ojaa myöten noin 20 m etäisyydelle tilan 491-457-8-0 luoteisrajasta. Ympäristöpalvelut kävi syyskuussa 2017 varmistamassa työt tehdyn sovitulla tavalla.  Käsillä olevassa asiassa  erimielisyys koskee muiden asioiden ohella varsinkin 2017 kaivettua ojaosuutta. Paikalla pidettiin 31.05.2019  päätöksen valmisteluun liittyvä tarkastus, jonka  tarkastuspöytäkirjan yhteyteen luonnosteltiin tarkastuksen kulun pohjalta asiaan liittyvä sovintosopimus.  Pöytäkirjan tarkastusprosessin yhteydessä  kävi ilmi, että  edellytyksiä sopimiseen ei kuitenkaan ole enää olemassa. Sopimusluonnoksen mukaan tilan 491-457-4-215   omistaja oli valmis  rakentamaan  valunnan  ohjaamiseksi  ja viivyttämiseksi 2017 rakennettuun ojaan kaksi  patoa.  Tässä ratkaisutavassa  laitumelta koottavat kuivatusvedet  pääosin ohjattaisiin  pintavalunnaksi metsätalouskäytössä olevalle alueelle laitumesta nähden etelään (Liite 1) . Tämä mahdollisuus huomioidaan annettavan päätöksen päätösesityksessä vaihtoehtoisen määräyksen osana.

Käsillä olevassa hallintoasiassa on kyse sen ratkaisemisesta, onko tilalla  491-457-4-215 toteutetulla ojituksella ja ojittamalla kootun veden johtamisella aiheutettu asian vireille panijalle sellaista vesilain 5L:ssa kuvattua ojitukseen liittyvää haittaa, että ojittaja on velvoitettava oikaisemaan syntynyt tilanne. Tämän ohella tarkastellaan vaihtoehtoisesti, onko jollakin tilalla 491-457-8-0 toteutetulla tai toteuttamatta jätetyllä muutoksella ollut vaikutusta tilalla koettaviin haittoihin.

Asian ratkaisemiseen vaikuttaa myös  se seikka, että asian osapuolien välillä on aiemman vuonna 2017 paikalle tehdyn valvonnan yhteydessä ollut ainakin osittainen yhteisymmärrys siitä, miten vuonna 2017 vallinnut  kanteluun johtanut tilanne oikaistaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Toinen riidan osapuolista on tiettävästi edelleen suostuvainen toteuttamaan 31.5.2019 tehdyllä tarkastuksella pöytäkirjaan kirjatun sovintosopimuksen. Tämän vuoksi päätösesitys annetaan kahtena vaihtoehtoisena määräyksenä.

  1. Kiinteistön 491-457-4-215 omistaja Mika Luukkonen Oy:n tulee kustannuksellaan tehdä vuonna 2017 kaivettuun ojaan tämän päätöksen liitekarttaan merkityt kaksi pengerleveydeltään 10 ja 3 m leveää maapengerpatoa ja ylivalumatilanteessa maastoon kuivatusvesiä johtavat purku-uomat (VL 5L 7§), tai
  2. Vaihtoehtoisesti tilan 491-457-4-215 omistaja Mika Luukkonen Oy:n tulee osallistua kiinteistölle Hietaranta 491-457-8-0 kaivetun kuivatusojan kunnostukseen ja kunnossapitoon, yläpuolisen valuma-alueen ojittamalla kuivatetun alan  osuuttaan vastaavalla osuudella (VL 5L 12§). Kyseisen ojan pituus on noin 50 m ja valuma-alue osapuilleen 2 ha. Valuma- alueesta 1 ha lasketaan ojittamalla kuivatetuksi hyötyalaksi, josta 0,85 ha lasketaan tilan 491-457-4-215 hyötyalaksi ja 0,15 ha lasketaan tilan 491-457-8-0 hyötyalaksi (VL 5L 7§ ,8§, 9§).
     

Vaaditut toimet tulee toteuttaa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun tämä päätös on laivoimainen. Suoritetuista toimista tulee ilmoittaa ympäristölautakunnalle kirjallisesti.

Päätöksen lisäksi annetaan seuraavat menettelyä koskevat ohjaukset:

Mikäli  Välimäki katsoo näiden ratkaisutapojen toteuttamisen jälkeen edelleen kärsivänsä  kiinteistön 491-457-8-0    alueella yksityistä etua haittaavasta  maaperän vettymisestä,  voivat he tämän päätöksen estämättä  kaivaa kustannuksellaan kiinteistön 491-457-4-215  vasten olevalle rajalle  niskaojan  yläpuolisesta maastosta valuvasta vedestä aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi (VL 5L 10§).  Ojituksesta, mikäli kyseessä ei ole vesilain 5L 6§ tarkoitetulla tavalla vähäinen ojitus , tulee  ilmoittaa hankkeesta ELY-keskukseen 60 päivää ennen hankkeen toteuttamista

Tässä päätöksessä  asia on ratkaistu tilan 491-457-8-0     alueella  koettuun vettymishaittaan liittyvänä  yksittäisenä kahden osapuolen välisenä erimielisyytenä, joka koskee aineellisen ratkaisun osalta pääosin laitumelta koottavien  kuivatusvesien johtamistapaa.  Mikäli osapuolet päätyvät hakemaan päätökseen  muutosta ja  tässä yhteydessä esim. muutoksenhakuperusteista ilmenee että erimielisyys koskee laajemman alueen kuivattamista ja vesien johtamista  arvioi ympäristölautakunta,  että kyseessä ei ole  sen toimivaltaan kuuluva VL 5L 5§ asia vaan asia tulee siirtää asiassa toimivaltaiseksi katsotulle  viranomaiselle.

Päätöstä perustellaan seuraavasti.

Riidanalainen asia on ollut tarpeen ratkaista päätöksellä koska asiasta ei ole pystytty sopimaan. Hakemuksen sekä saadun ja hankitun selvityksen perusteella  pidetään  todennäköisenä  että  tilan Laurila 491-457-4-215   alueella toteutettu  ojitus ja ojittamalla kootun veden johtaminen noin 20 m etäisyydelle tilan  Hietaranta 491-457-8-0    luoteisrajasta  äärevöittää   tilan   491-457-8-0  läpi kulkeutuvaa maaveden ja pohjaveden valuntaa ja voi osaltaan vaikuttaa  myös tilan   kuivatustarpeeseen.  Tilan  Hietaranta  rakennuspaikka on kuitenkin perustettu pääosin  järven  järjestelyn lopputuloksena syntyneelle  alavalle vettymisherkälle vesijätölle eikä tilan omistaja ole ryhtynyt  tilan kuivatustilan parantamiseen  esimerkiksi  katkaisemalla   yläpuoliselta alueelta  tulevaa valuntaa rajalle rakennettavalla niskaojalla.  Näiltä osin Hietarannan omistajan katsotaan osaltaan myötävaikuttaneen mahdollisen  haitan syntyyn.  Näiden syiden takia  katsotaan määräyksessä 1 mainitut toimet asiassa  riittäviksi valunnan hidastamis- ja ohjaustoimiksi. Vaihtoehtoinen määräys 2  mahdollistaa  tarvittavan haitan ennalta ehkäisemisen VL 5L  7§ ojaa kunnostamalla   tilanteessa  että kiinteistön omistaja ei  suostu tätä sallimaan.      

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, Etelä-Savon ELY -keskus

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet