Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuonna 2020

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuuttanut talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 § 110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tulos oli 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021-2024 leimaa näin ollen voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2024 määritetyt sopeutustavoitteet onkin huomioitava talousarviovalmistelussa.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2020 talousarvion kaupunginhallituksen 20.8.2019 vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.

Talousarvioraamin keskeiset muutokset:

  • Varautuminen Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio v. 2020 kuntalaskutusosuudesta on noin 192,3 milj. euroa (TP2018: 190,5 milj. euroa).
  • Palkankorotusvaraus 1,5 % v. 2019 tasosta, kiky-sopimuksen päättymisen myötä korkeampi lomarahaprosentti 5,5 % (kiky-vuosina taloussuunnittelussa käytetty 3,85 %).
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus, tavoite -0,3 milj. euroa.
  • Kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja nopeutettujen säästötoimenpiteiden talousvaikutukset on viety talousarvioraamiin, jonka mukaisesti hallintokunnat laativat talousarvioesityksensä.
  • Palvelualueiden ilmoittamat toiminnalliset muutokset on viety raamineuvottelujen yhteydessä talousarvioraamiin.

Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaation laatimisessa. Henkilöstösuunnittelu pohjautuu kaupungin strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen ja vuonna 2019 valmistuneeseen palvelusuunnitelmaan. Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosyksikkötason kautta ja syksyn 2020 aikana kuvataan koko kaupungintason tavoiteorganisaatio, johon sisältyy 120 henkilötyövuoden vähennystavoite.

Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2020, henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja ympäristölautakunnan ohjelmakortin vuodelle 2020. Mikkelin seudun ympäristölautakunta ei esitä uusia virkoja perustettavaksi tai olemassa olevia virkoja lakkautettavaksi talousarviovuoden 2020 aikana. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian ohjelmakorttien toimenpiteet vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ja Heikki Liukkonen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

MIkkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanhallitukset 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.