Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kompostorin sijoittaminen kiinteistöllä

MliDno-2019-1240

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Asia, joka koskee kompostorien siirtoa naapurin rajalta, on tullut vireille jäteasiaintarkastajalle 23.4.2019. Asian on laittanut vireille naapuri, jonka rajalla kompostorit ovat olleet sijoitettuna.

Kompostorien paikasta määrätään Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksissä. (JL 91 § Kunnan jätehuoltomääräykset). Mikkelin kaupungin jäteasiaintarkastaja on kirjeellään huomauttanut ko. kiinteistön haltijoita ja kehottanut toimimaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostorit ovat olleet sijoitettuna rajalle ilman naapurin suostumusta.

Kompostoreita ei siirretty jäteasiaintarkastajan ohjekirjeen mukaisesti, joten asia siirtyi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille / Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joille kuuluu jätehuoltomääräysten toteutumisen valvonta. (JL 24 § Yleiset valvontaviranomaiset)

Asiassa on kuultu molempia osapuolia.

Asiaan liittyvät Ympäristöpalvelujen lähettämät kirjeet ja saadut vastineet ovat tämän pykälätekstin oheismateriaalina. Samoin jäteasiaintarkastajan kirje sekä 3.9.2019 tarkastuskäynnillä otetut kuvat ovat päätöksen oheismateriaalina. Nämä asiakirjat ovat merkitty salaiseksi, koska ne sisältävät yksityishenkilöiden nimiä ja osoitetietoja.

Tarkastuskäynnillä toistettiin kirjeissä todetut asiat. Poikkeusta kompostoreiden sijoittamiselle naapurin rajalle ei ole haettu. Omistajat eivät olleet halukkaita toimimaan annetun ohjeen mukaisesti vaan esittivät, että asia käsitellään ympäristölautakunnassa.

Jätelain mukaan jätehuoltomääräysten rikkomisesta annetaan ensin valvontamääräys lopettaa jätehuoltomääräysten vastainen toiminta ja toiminnan toistuessa määrätään rangaistus. Valvontailmoitusta seuraava toimenpide voi olla toiminnasta riippuen jätelain 129 §:n mukainen uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Koska kompostorien sijoittamiselle 4 metriä lähemmäksi naapurirakennuspaikan rajasta ei ole naapurin suostumusta, määrätään kompostorit (laitteet, joilla kompostoidaan) kiinteistöllä 491-20-52-2 siirtämään Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään 4 metrin päähän naapuritontin 491-20-52-3 rajasta 30 päivän kuluessa saantitodistuksellisen kirjeen vastaanottokuittauksen päivämäärästä lukien.

Mikäli määräystä ei noudateta annettuun päivämäärään mennessä, käsitellään asia uudestaan ympäristölautakunnassa ja annetaan vastaava määräys. Määräyksen noudattamisen tehostamiseksi tullaan asettamaan 500 euron uhkasakko.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saantitodistuksella kiinteistölle, jolla kompostorit sijaitsevat, tavallisella kirjeellä asianosiselle naapurille

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet