Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristöluvan raukeaminen; Casemet Oy (ent. Ensto Finland Oy), Mikkeli

MliDno-2017-111

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Casemet Oy esittää 30.12.2016 saapuneessa kirjeessään, että Ensto Electric Oy:lle vuonna 1998 myönnetty ympäristölupa rauetettaisiin ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti.

Voimassa olevat ympäristöluvat:

Enston Mikkelin tehtaalla on ollut vanha ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa (jätelupa) vuodelta 1998. Vuonna 2005 tehtiin ympäristölupatarpeen harkinta (Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta 25.8.2005 § 130). Tuolloin Ensto Control Oy:n tekemä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittiin tiedoksi.

Nykyinen toiminta

Casemet Oy on jatkanut vuoden 2016 alkupuolelta lähtien Ensto Finland Oy:n toimintaa Mikkelin tehtaalla. Päätuotteita ovat teräskoteloratkaisut, jonka lisäksi tehdas  tarjoaa sähkömekaanisten sekä ohutlevyrakenteiden sopimusvalmistusta.

Ensto Finland Oy:n tehtaalla tehtiin vuoden 2010 aikana prosessimuutos maalaamon prosessi/kemikaalilinjalla. Sinkkifosfatointi vaihdettiin Oxsilan käsittelyksi. Jätevesipäästöistä väheni olennaisesti raskasmetallipäästöt (sinkki ja nikkeli). Rasvanpoistopesujen suodatusta tehostettiin samalla.

Ympäristölupatarve

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain 423/2015 liitteen 1 taulukon 2 mukaan ympäristöluvan tarvitsee kohdan 2 Metalliteollisuus h) kohdan mukaan metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 m3 (yli 30 m3 laitokset ovat aluehallintoviraston luvittamia laitoksia).

Tehtaalla on maalaamon esikäsittelylinjastossa kuusi allasta, joista kaksi ensimmäistä on rasvanpoistopesua varten, kaksi seuraavaa huuhtelua varten, viides allas on Oxsilan-allas (tilavuus 3 m3) ja viimeinen huuhteluallas (ionivaihdettu vesi). Käsiteltävät kappaleet kulkevat linjastolla kuljetinrataa pitkin. Kappaleita ei pintakäsitellä upottamalla.

Ympäristönsuojelulain toimeenpano-ohjeen (9.12.2014 – Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat) mukaan pintakäsittelyä koskeva alakohta h liittyy kemiallisen tai elektrolyyttisen menetelmän soveltamiseen upottamalla. Pintakäsittelylaitoksissa käsittelyaltaiden yhteenlaskettuun tilavuuteen ei lasketa puhtaita, sellaisenaan viemäröintikelpoisia huuhtelukylpyjä.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.

Mikkelin Vesilaitos on todennut, että Enston Mikkelin tehtaalla vuonna 2010 tehdyn muutoksen jälkeen metallien pitoisuus ja kuormitus jätevesissä pieneni, eikä teollisuusjätevesisopimusperustetta enää jäänyt. Em. perusteella tehtaan teollisuusjätevesisopimusta ei ole prosessille uusittu vuodesta 2010 alkaen. Nykyisellään tehtaan tarvitseman vesihuoltopalvelun tuottaminen ja palvelujen käyttö perustuu Vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin.

Tehtaalle tehtiin tarkastus 2.12.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että Ensto Electric Oy:lle myönnetty ympäristölupa raukeaa. Nykyisin samassa tehtaassa toimintaa harjoittava Casemet Oy ei ole enää ympäristöluvan tarpeessa.

Luvan raukeamispäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot 2016 3 § mukaisesti 224 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

jukka.pesonen@casemet.fi; timo.partti@casemet.fi; riina.stromberg@casemet.fi; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi (VAHTI-tietojärjestelmästä poistaminen); anneli.tirkkonen@mikkeli.fi (laskutusta varten)