Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 12.1.2017 lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle liittyen Metsäsairila Oy:n hakemaan poikkeuslupaan loppusijoittaa orgaanista ainesta sisältäviä jätteitä Metsäsairilan kaatopaikalle ja toiminnan aloittamislupaan. Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys –yksikön yhteisessä lausunnossa puolletaan Metsäsairila Oy:n hakemusta sijoittaa jäteaseman kaatopaikalle ne eri jätelaatujen lajittelurejektit, joille ei ole osoittaa muuta teknistaloudellista käsittelyä.

Iso-Vuolingon pohjapatoon liittyvät vedenpinnan korkeuden mittaukset vuonna 2016

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristö -yksikkö on tarkkaillut vuonna 2016 Iso-Vuolinko - Alainen väliseen uomaan rakennetun pohjapadon vesitalouslupaan (ISAVI/66/04.09/2011) liittyen Iso-Vuolingon vedenkorkeuksia. Tarkkailu perustuu luvan lupamääräykseen 8.  Lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa Etelä-Savon Ely-keskus kiinnitti huomiota hakemuksen vedenkorkeuksien laskentatapaan ja arvioi hankkeen nostavan Iso-Vuolingon yliveden korkeuksia.  Tähän liittyen lupapäätökseen liitettiin lupamääräys 9, jossa on toimintaohje tilanteeseen, jossa yliveden korkeus ylittää ennustetun.

Tällä hetkellä käytettävissä on suhteellisen häiriöttömästi otettu tarkkailusarja kolmen vuoden vedenkorkeuksia. Tarkkailun tulosten perusteella näyttää siltä, että lupahakemuksessa arvioitu yliveden arvo (HW= 98,65  N60) ylittyy ennakoidulla tavalla säännöllisesti kevätylivaluman aikaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.