Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Mikkelin kaupungin osallistuminen pohjavesihankkeeseen/Geologian tutkimuskeskus

MliDno-2017-151

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan unionin ulkorajoilla. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueita ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Ohjelman rahoituskehys on 72,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan Unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta voi hakea rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin ohjelmalle määritellystä neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta.

GTK (Geologian tutkimuskeskus) valmistelee rahoitushakemusta, joka liittyy ohjelman toimintalinjaan 3 (Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta). Rahoitushakemusta valmistellaan otsikolla "Towards higher adaptive capacity in climate change sensitive areas – Securing water supply within built-up environment". Mikkelin kaupunkia on pyydetty mukaan hankkeeseen. Hankkeessa on mukana myös Lahden ja Lappeenrannan kaupungit, 3 organisaatiota Pietarista ja mahdollisesti Viipurin kaupunki. Osa hankerahasta on mahdollista suunnata hanketta tukeviin investointeihin kuten hulevesikosteikkojen rakentamiseen. Hankkeessa voidaan hyödyntää myös aiempien hankkeiden tuloksia. Keskeisenä teemana hankkeessa tulee olemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjavesiin (laatuun ja riittävyyteen).

Hanke tarjoaa Mikkelille mahdollisuuksia toteuttaa sellaisia pohjaveden suojeluun liittyviä toimia, jotka olisi syytä toteuttaa joka tapauksessa määrältään ja laadultaan riittävän pohjaveden tuotannon turvaamiseksi Hanhikankaan pohjavesialueella.

Mikkelin Vesilaitoksen ja Etelä-Savon ely-keskuksen edustajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Mikkelin osalta sopivia teemoja / tutkimuskohteita olisivat:

  1. Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen siten, että ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset ja niihin sopeutuminen huomioidaan.
  2. Vesilaitoksen varautumissuunnitelmaa täydennetään huomioimalla ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset Hanhikankaan vedenottamon toimintaan (pohjaveden laatuun ja riittävyyteen) ja varautumalla mahdollisiin ongelmiin mm. imeytyskaivojen suunnittelulla. Arvioidaan myös ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset Hanhilammen vedenkorkeuteen ja sitä kautta vedenottamon toimintaan.
  3. Arvioidaan pintaveden laadun mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia pintaveden laadun kehitykseen. Tutkimuskohteena Likolampi. Konkreettisena tavoitteena kartoittaa Likolammen pohjasedimentin laatua ja määrää GTK:n geo boomer –aluksella / laitteella, ja laatia Likolammelle kunnostussuunnitelma. Pohdinnassa myös mutapallomenetelmän testaus Likolammessa.

GTK:n edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella nämä teemat sopivat hyvin hankekokonaisuuteen. Vielä ei ole tiedossa, millaista omarahoitusosuutta hanke vaatii. Hankkeesseen käytetyt työtunnit on mahdollista lukea hyväksi hankeorganisaatioiden omarahaosuuden kartuttamisessa.

ENI-CBC –rahoituksesta löytyy tietoa yleisellä tasolla seuraavasta linkista:

https://www.rakennerahastot.fi/web/eni-cbc/4#.WAi4g6KfgSR

http://www.sefrcbc.fi/fi/

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta esittää, että Mikkelin kaupunki osallistuu hankkeeseen, ja lähettää esityksen hankkeeseen osallistumisesta päätettäväksi kaupunginhallitukselle siinä vaiheessa, kun hankkeen omakustannusosuus Mikkelin osalta on selvillä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Vesilaitos (Reijo Turkki, reijo.turkki@mikkeli.fi), Mikkelin tekninen johtaja Jouni Riihelä (jouni.riihela@mikkeli.fi), Mikkelin kaupunginhallitus