Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kangasniemen vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelma sekä Syvälahden ja Pohjaniemen pohjavesialueiden tarkkailuohjelma

MliDno-2016-1785

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua.  Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaan talousvettä toimittavalle laitokselle tulee laatia valvontatutkimusohjelma, joka on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein ja milloin sitä olosuhteiden muuttumisen takia on pidettävä tarpeellisena. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut talousveden valvontatutkimusohjelman Valviran malliohjelman pohjalta. Samaan ohjelmaan on uudistettu ja yhdistetty pohjavesialueiden tarkkailuohjelmat.

Kaikki kahden viime vuoden näytetulokset ovat hyviä, eivätkä perättäisten vuosien tulokset poikkea merkittävästi toisistaan. Tiedossa ei ole sellaista tekijää, joka todennäköisesti aiheuttaisi veden laadun huononemista. Edelliseen valvontatutkimusohjelmaan verrattuna viranomaisnäytteet vähenevät kahdeksasta näytteenottokerrasta kuuteen. Käyttötarkkailuna otettavat raakavesinäytteet säilyvät Syvälahden osalta ennallaan, mutta Pohjaniemen osalta laskevat kuudesta kolmeen näytteeseen vuodessa. Pohjavesinäytteitä ei oteta enää Pohjaniemeltä, mutta imeytysvesi tutkitaan edelleen kaksi kertaa vuodessa.

Ohjelmaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Itä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valvontatutkimusohjelma on otettu käyttöön heti sen valmistumisen jälkeen. Valvontatutkimusohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta hyväksyy Kangasniemen vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman sekä Syvälahden ja Pohjaniemen pohjavesialueiden tarkkailuohjelman vuosille 2016 - 2020.

Ohjelma lähetetään tiedoksi Kangasniemen kunnan tekniselle lautakunnalle ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta, Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamo