Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ympäristölupapäätös lentopaikalle/Mikkelin Sairaalaparkki Oy, Mikkeli

MliDno-2017-788

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Sairaalaparkki Oy on jättänyt 6.2.2017 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen helikopterin laskeutumispaikalle/lentopaikalle Mikkeliin Saksalankadun ja Mannerheimintien risteyksessä sijaitsevan pysäköintitalon katolla olevalle lentopaikalle Mikkelin 2 kaupunginosaan, kortteliin 15, tontille 1, osoitteeseen Saksalankatu 4, Mikkeli. 

Kyseessä on uusi toiminta.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä ja hakemuksesta saadut lausunnot ovat oheismateriaalina.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n ja 4 §:n mukaisesti 1676 euroa (4 htp) lisättynä kuulutuskustannuksilla laskun mukaan (kuulutus Länsi-Savossa 17.2.2017).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Sairaalaparkki Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan pysäköintitalon katolla olevalle lentopaikalle Mikkelin 2 kaupunginosaan, kortteliin 15, tontille 1, osoitteeseen Saksalankatu 4, Mikkeli. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Sairaalaparkki Oy c/o Mikkelin Kiinteistöpysäkki, Saksalanraitti 8, 50170 Mikkeli; martti.lokka@kiinteistopysäkki.net; Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, kirjaamo@trafi.fi; Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, rakennusvalvonta@mikkeli.fi; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut -yksikkö, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; Etelä-Savon pelastuslaitos, pelastuslaitos@espl.fi; Lupapiste; valmistelijalle, marita.savo@mikkeli.fi; laskutusta varten anneli.tirkkonen@mikkeli.fi. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivulla sekä sivulla www.julkipano.fi (julkipanokuulutus).

Muutoksenhaku

 MIKKELIN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.