Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ympäristölupapäätös Sepänmäen ampumaradalle/Anttolan riistanhoitoyhdistys, Mikkeli

MliDno-2016-2649

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan riistanhoitoyhdistys on jättänyt 8.7.2016 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Sepänmäen ampumaradalle Mikkelin Anttolaan kiinteistölle 491-429-1-899. Hakemusta on täydennetty 22.11.2016. 

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Toiminnalle on myönnetty sijoituslupa 21.9.1976.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Hakemuksesta saadut lausunnot ja muistutukset ovat oheismateriaalina.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n ja 4 §:n mukaisesti 2095 euroa (5 htp). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Anttolan riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Sepänmäen ampumaradan toiminnalle Mikkelin Anttolaan kiinteistölle 491-429-1-899.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan riistanhoitoyhdistys, Jarno Marttinen, Aapontie 8, 52100 Anttola; anttola@rhy.riista.fi; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; Itä-Suomen poliisilaitos/Mikkelin poliisiasema, lupahallinto.etela-savo.ita-suomi@poliisi.fi; valmistelija marita.savo@mikkeli.fi; laskutus anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Lupapiste. Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

 MIKKELIN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.