Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Yleiset uimarannat Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen alueella uimakaudella 2017

MliDno-2017-859

Valmistelija

 • Sanna Toivanen, terveystarkastaja, Sanna.Toivanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua. Näitä ns. EU-uimarantoja on Mikkelin kaupungissa kolme:

 • Pankalampi
   
 • Pitkäjärvi
   
 • Orijärvi, Rantakylä

Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä uimarantoja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on seuraavat:

Mikkeli:

 • Otavan uimaranta, Otava
   
 • Taipaleenlahden uimaranta, Anttola
   
 • Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori
   
 • Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori
   
 • Ristiinan uimala, Ristiina
   
 • Löydön uimaranta, Vitsiälä
   
 • Alamaan uimaranta, Hiirolan Laajalampi
   
 • Avojärven uimaranta, Vehmaskylä
   
 • Hirvijärven uimaranta, Korpijärvi
   
 • Honkalahden uimaranta, Heinälahti
   
 • Iso majaveden uimaranta, Parkkila
   
 • Kihlin uimaranta, Orijärvi Rantakylä
   
 • Korpijärven uimaranta, Vuolinko
   
 • Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi
   
 • Loukeen uimaranta, Loukee
   
 • Pesäjärven uimaranta, Harjumaa
   
 • Saarijärven uimaranta, Rämälä
   
 • Sairilan uimaranta, Sairila
   
 • Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi
   
 • Koulurannan uimaranta, Suomenniemi
   
 • Kaihun uimaranta
   
 • Laajalammen uimaranta
   
 • Launialan uimaranta
   
 • Nieluslammen uimaranta
   
 • Ritvalan uimaranta
   
 • Suojalammen uimaranta
   
 • Urpolan uimaranta
   
 • Visulahden matkailukeskus

Kangasniemi:

 • Keskustan uimala
   
 • Sienijärven uimaranta
   
 • Suurolan uimaranta

Mäntyharju:

 • Haapaselän uimaranta
   
 • Pekkolanlammen uimaranta
   
 • Kurkiniemen uimaranta

Hirvensalmi:

 • Roosin uimaranta
   
 • Urmasrinteen uimaranta

Pertunmaa:

 • Rantalan uimaranta
   
 • Kuortin uimaranta
   
 • Kisaranta

Uimarantaluettelossa ei ole tapahtunut muutoksia viimevuotiseen. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.–31.8.) aikana. Terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2017 ja lähettää sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä- Suomen aluehallintovirasto, anne-kaarina.lyytinen@avi.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 Mikkeli