Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Osayleiskaavojen muutos koskien 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa / Ecosairilan osayleiskaava

MliDno-2016-610

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on alustavasti hyväksynyt EcoSairilan osayleiskaavan muutoksen 13.3.2017 ja pyytää kaavamuutoksesta Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausuntoa. Osayleiskaavojen muutos koskee Mikkelin kaupungin Häyrylän kylän (415) tiloja 6:10, 2:7, 2:9, 2:10, 4:26, 4:32 sekä yleistä vesialuetta (876:2) sekä Sairilan kylän (419) tiloja 1:2, 1:133, 1:134, 1:142, 1:143, 1:344 sekä maantien ja vesialuetta (876:2). Kaava-alueen pinta-ala on n. 563 ha. 

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavalla teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiatuotanto-, kierrätys-, työpaikka-, ympäristö- ja virkistystoimintaan sopivia alueita, mahdollistaa maa-ainesten ottaminen ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaavalla päivitetään kaupunginosanimistöä ja muita vastaavia kaavalla osoitettavia rajoja, nimistöä ja arvoja vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja päätöksiä.

Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö. Metsä-Sairilan jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo, ja alueelle on suunnitteilla biokaasulaitos.

EcoSairilan kehittäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupungin kehitysstrategiaa. Alueelle pyritään löytämään vahva veturiyritys sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät synergiaeduista. Samalla EcoSairilaan kehitetään ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa tukeva TKI-konsepti. Yritykset tuottaisivat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle raaka-ainetta ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.

Kaava-alueella sijaitsee Mikkelin seudun kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hakekenttä, rakenteilla oleva jätevedenpuhdistamo sekä maa-ainesten ottoalueita. Kaava-alueella sijaitsee retkeilyaluetta sekä Tornimäen hiihtokeskus, jonka länsipuolella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue. Tornimäki on valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Kaava-alueen ulkopuolella hiihtokeskuksen pohjoispuolella sijaitsee Riuttalan leirikeskus. Kaava-alueen itäosissa ulkoilumetsää, joka rajautuu kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan Konijärven luonnonsuojelualueeseen ja voimajohtoaukeaan. Kantatien eteläpuolella on metsätalous- ja maa-ainesten ottoalueita.

Kaavaa varten on laadittu luonto-, liikenne- ja Tornimäen kallioalueen selvitykset. Sen lisäksi tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan selvityksiin ja ohjausvaikutukseen. Suunnittelualueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Tornimäen kallioalue, liito-oravan elinalueita ja kasvillisuudeltaan arvokkaita kallionaluslehtoja.

Kaavaprosessin yhteydessä on tutkittu kahta eri maankäyttöluonnosta. Vaihtoehdossa A hyödynnetään olemassa olevaa Metsä-Sairilantien linjausta ja painotetaan teollisuusalueita, vaihtoehdossa B on osoitettu uusi katuyhteys nykyisen Metsä-Sairilantien eteläpuolelle, keskelle teollisuusalueita ja kantatien eteläpuolella painotetaan työpaikka-aluevarauksia. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kallioalue joka säilyy yhtenäisempänä vaihtoehdossa A.

Osayleiskaavaehdotus on yhdistelmä alustavista maankäytön luonnoksista. EcoSairilan toiminnallinen kokonaisuus rakentuu Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympärille. Voimassa oleva Metsä-Sairilan osayleiskaava on sisällytetty kaava-alueeseen jätekeskuksen osalta ilman muutostarpeita. Teollisuus- ja varastorakennusten alueet sijoittuvat kantatien pohjoispuolella Metsä-Sairilantien eteläpuolelle. Niiden ja asutuksen väliin osoitetaan suojaviheralueita sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Kaavassa osoitetaan teollisuus- ja varastoaluevarauksia 187 ha, erityisalueita 128 ha, maa- ja metsätalousalueita 168 ha ja virkistysalueita 65 ha sekä muita pienempiä alevarauksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta pitää hyvänä ympäristöliiketoiminnan keskittämistä samalle alueelle, jolloin erilaiset yritykset ja toiminnat voivat saada läheisestä sijainnista synergiaetuja. EcoSairilan suunnittelualue sopii ympäristöliiketoiminnan keskittämiseen hyvin, sillä alueella sijaitsee jo jätekeskus ja sinne on valmistumassa uusi jätevedenpuhdistamo, joiden kautta kulkevat materiaalivirrat tarjoavat mahdollisuuden myös muunlaiselle ympäristöliiketoiminnalle. Lisäksi etäisyyksiä häiriintyviin kohteisiin voidaan pitää riittävinä, mikäli huomioidaan, että kaava-alueen pohjoisosiin ei sijoiteta ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa.

Kaavaehdotus vaatii kuitenkin vielä tarkennuksia alueen luontoarvojen huomioon ottamisessa. Suunnittelualue on hyvin laaja ja alueen laajuus mahdollistaa myös luontoarvojen huomioon ottamisen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista ja hyvän maankäytön suunnitttelun periaatteiden mukaista. Alueella sijaitseva valtakunnallisesti arvokas kallioalue tulee jättää kokonaan teollisuusaluemerkinnän (T-2) ulkopuolelle ja osoittaa kaavassa omalla merkinnällään riittävän laajana kokonaisuutena, jotta myös kallioalueen lähiympäristö jää rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi alueella sijaitsevat liito-oravan elinalueet vaativat vielä kaavassa tarkempaa tarkastelua erityisesti T-2 ja T-3 alueiden osalta. Ennen kaavan hyväksymistä tulee järjestää työneuvottelu kaavan laatijan, kaupungin edustajien ja Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa ja tarkastella erityisesti teollisuusalueilla sijaitsevien arvokkaiden luontokohteiden kaavamerkintöjä uudelleen sekä sopia alueen läpi kulkevasta tielinjauksesta siten, että alueen luontoarvot säilyvät mahdollisimman ehjinä. Ympäristölautakunta pitää parhaimpana maankäyttöluonnosta VEA, jossa kaava-alueen kokoojaväylä myötäilee olemassa olevaa Metsä-Sairilantien linjausta, ja jossa arvokas kallioalue on erotettu T-alueesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, kaupunkisuunnitelu-yksikkö (Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin)

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.