Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §), Aliinintie 115, Oy Woikoski Ab

MliDno-2017-873

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Oy Voikoski Ab on jättänyt 7.2.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa- ja kiviainesten ottamiseen Mäntyharjun kunnan Kukonkorven kylässä sijaitsevalta tilalta Nikkilä II (507-412-2-150).

Lupaa haetaan noin 20 000 m3:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Alueen maa-aines (sora ja hiekka) on tarkoitus käyttää rakentamisen tarpeiden tyydyttämiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 2,05 ha.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ottamispaikan sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Oy Voikoski AB:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Nikkilä II (507-412-2-150).

Tästä lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 660 euroa.

Maa-aineslain mukainen vakuus muodostuu taksan mukaan 6150 euroksi. Toiminnan harjoittajan tulee pyytää ennen toiminnan alkamista aloituskokous viimeistään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin kuin toiminta on tarkoitus aloittaa. Hakijan tulee esittää voimassa oleva vakuus viimeistään toiminnan aloituskokouksessa.

Tämä lupapäätös on voimassa 31.5.2027 saakka.

Ottotoiminta tulee lopettaa 31.5.2027 ja maisemointi tulee olla tehty 31.5.2028 mennessä.

Pankkivakuuden tulee olla voimassa 31.5.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy Voikoski Ab, Virransalmentie 2023, 52020 Voikoski; Mäntyharjun kunnanhallitus, Asematie 3, 52700 Mäntyharju; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/ Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli, pelastuslaitos(at)mikkeli.fi; Valmistelijalle: anne.luttinen(at)mikkeli.fi; laskutus, anne-li.tirkkonen@mikkeli.fi; Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hake-muksesta (8 kpl), julkipanokuulutus; Tieto päätöksestä julkaistaan Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.julkipano.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

  • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  • muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös sähköisesti.

Valituksen toimittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:

-  valittajan nimi ja kotikunta
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä:
-  päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.