Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien hyväksyminen

MliDno-2017-769

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maa-aineslupiin sisältyy määräys vakuuden asettamisesta, millä varmistetaan, että ottamisalue pystytään siistimään yrittäjän mennessä konkurssiin tai tapauksissa, joissa toiminnanharjoittaja kieltäytyy noudattamasta lupamääräyksiä. Tämän lisäksi lupapäätös voi sisältää aloittamisoikeutta koskevan vakuuden. Erilaisia vakuustyyppejä on paljon ja vakuuden antajanakin voi toimia periaatteessa kuka tahansa. Jotta viranomainen voi varmistaa, että se saa vakuutena toimivat varat tarvittaessa käyttöönsä, sen on syytä määritellä, millaisia vakuustyyppejä ja vakuudenantajia se hyväksyy.

Liitteenä olevan vakuusohjeen mukaisesti jatkossa hyväksyttäisiin ainoastaan ammattimaisen rahoituslaitoksen myöntämä takaus tai pantattu talletus. Tämän linjauksen avulla valvontaviranomaisella ei ole tarvetta tarkistaa takaajan vakavaraisuutta, sillä ammattimaiset rahoituslaitokset kuuluvat kansallisen ja Euroopan yhteisön pankki- ja rahoituslaitoksia koskevan sääntelyn piirin. Hyväksytyt vakuudet ovat verrattain helppoja realisoida tarvittaessa ja riski rahojen saamatta jäämisestä on pieni.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa ei ole tiettävästi ollut aikaisempia ohjeita maa-aineslupiin liittyvistä vakuuksista. Pääosa voimassa olevista vakuuksista on käsiteltävänä olevan vakuusohjeen mukaisia, joten useimpien luvanhaltijoiden osalta uusi ohje ei muuta käytännössä mitään. Rahoituslaitoksen saaminen takaajaksi maksaa luvanhaltijalle ja vakuudenantaja voi vaatia luvanhaltijalta vastavakuuden. Yhtenäinen menettelytapa vakuuden hyväksymisessä kohtelee yrittäjiä tasapuolisesti. Vakuusohje liitetään jatkossa mukaan maa-aineslupapäätöksiin ja silloin itse päätöksessä riittää vakuuden suuruutta ja voimassaoloa koskevat määräykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan vakuusohjeen välittömästi käyttöön otettavaksi. Ohje koskee uusia myönnettäviä maa-aineslupia ja jatkolupia, mutta sitä ei sovelleta voimassa olevien maa-aineslupapäätösten mukaisiin vakuuksiin, jos vakuus on asetettu ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

maa-aineslupien valmistelijat ja esimies: Hanna Pasonen, Anne Luttinen, Marita Savo, Raija-Leena Heino ja Jouni Lintunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15