Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä Mikkelin Autokuljetus Oy:lle, Kärmesuon kallioalue, Mikkeli

MliDno-2017-794

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

MH-Kivi Oy (Y-tunnus 2025454-2) maa-aines- ja ympäristöluvan haltijana (ent. Morenia Oy) ja Mikkelin Autokuljetus Oy pyytävät 17.1.2017 päivätyllä kirjeellä, että lupien haltijaksi hyväksytään Mikkelin Autokuljetus Oy (Y-tunnus 0165096-1).

Kyseessä olevan maa-ainesalueen käyttöoikeus on sopimuksella siirretty Mikkelin Autokuljetus Oy:lle.

Edelleen pyydetään, että samassa yhteydessä määrätään uusi luvanhaltija asettamaan vakuus.

Kyseessä on ns. Kärmesuon kallioalue Mikkelin kaupungin Rämälän kylässä tilalla Valkiajärvi (491-418-31-0).

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 30.8.2012 § 96 (osa-alueelle 2 ja 3, lupa on voimassa toistaiseksi). 

Mikkelin kaavoitusinsinööri on myöntänyt 1,87 ha:n suuruiselle määräalalle (osa-alue 2) maa-ainesluvan 12.2.2015 § 8 (lupa voimassa 31.12.2025 saakka siten, että ottotoiminta tulee lopettaa 31.5.2025 mennessä ja alue tulee olla maisemoitu 31.12.2025 mennessä).

Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta vapauttaa MH-Kivi Oy:n (ent. Morenia Oy) lupapäätösten mukaisista velvoitteista ja hyväksyy sen tilalle Mikkelin Autokuljetus Oy:n, jolle siirretään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa 30.8.2012 § 96 ja Mikkelin kaavoitusinsinöörin myöntämä maa-aineslupa 12.2.2015 § 8.

Lupien siirrosta peritään MH-Kivi Oy:ltä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.

Mikkelin Autokuljetus Oy:n tulee asettaa maa-ainesluvan mukainen 7 000 euron vakuus välittömästi maa-aineslupapäätöksen 12.2.2015 § 8 mukaisesti. Vakuuden tulee olla voimassa 31.12.2026 saakka.

Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään (lupanumero 35599/lupatunnus 2767).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

MH-Kivi Oy/Pekka Pamppunen, PL 81, 90101 Oulu; Mikkelin Autokuljetus Oy/Timo Lahti, Kinnarinkatu 2, 50170 Mikkeli; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; laskutusta varten anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

  • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  • muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös sähköisesti.

Valituksen toimittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:

-  valittajan nimi ja kotikunta
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä:
-  päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.