Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristölupa betonin varastointiin ja murskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Häyrylä, Mikkeli

MliDno-2019-1103

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Autokuljetus Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kierrätysbetonin varastoinnille ja murskaukselle Mikkelin kaupungin Häyrylään tilalle Häyrylä-Lampila 491-415-2-10.

Toiminnan sijoittumisen osoittava kartta on liitteenä.

Kierrätysbetonia käsitellään enintään 45 000 tonnia vuodessa.

Purkukohteista tuleva pulveroitu tai kokonainen betoni varastoidaan kasalle, josta se sopivin väliajoin murskataan ja kuljetetaan eri hyödynnyskohteisiin.

Toiminnanharjoittajalle on myönnetty samalle alueelle ympäristölupa kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle 23.8.2016 § 65 tietyin lupamääräyksin.

Hakemuksesta on kuulutettu 10.4. - 10.5.2019 välisenä aikana Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Lähimpien kiinteistöjen omistajille on lähetetty kuulemiskirje (14).

Hakemuksesta saatiin yksi suullinen ja yksi kirjallinen muistutus sekä terveystarkastajan lausunto. Näissä tuotiin erityisesti esille betonin murskauksesta aiheutuvan pölyhaitan lisääntyminen ja siihen huomion kiinnittäminen. Hakija antoi näistä vastineensa.

Kirjallinen muistutus, lausunto ja vastine ovat oheismateriaalina.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 30.1.2019 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 450 euroa (1 htp).

Toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupaan 23.8.2016 § 65 lisätään seuraavat lupamääräykset:

  • Betonin murskausta saa tehdä alueella 1.8. - 11.6. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7- 22 ja perjantaisin klo 7 - 18. (YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

 

  • Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä poistettua betonia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava betonijäte. Se ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Jätemateriaaleja saa hyödyntää tai käsitellä enintään 45 000 tonnia vuodessa. Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Betonimurske tulee toimittaa tie- ym. pohjarakenteisiin.

(YSL § 34, § 52, §, 58 §, YSA § 2, VNA (331/2013) 3 §)

  • Betonijätteen käsittelyssä syntyvä pölyhaitta tulee torjua tarvittaessa vedellä kastelemalla. Toiminta-alue ja sen liittymätiet sekä kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä.

 

  • Kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6 - 22 välisenä aikana.

 

  • Alueella hyödynnettävän betonijätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin valtioneuvoston asetuksen 843/2017 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonierä ennen sen jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää taulukossa 1 annettuja raja-arvoja eikä jäte sisältää epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. (YSL 52 §, 58 §, 62 §)

 

  • Betonijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalueelle on oltava jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan. (YSL 52 §, 58 §, JL 121 §, VNA (179/2012) 24 §)

 

  • Hyödynnetyn betonijätteen määrä, toimituspaikat ja varastossa oleva määrä on toimitettava muun toiminnan vuosiyhteenvedon mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön. (YSL 172 §, JL 118 §, 122 §)


Vakuus

Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaista vakuutta, koska kyseessä ole kaatopaikkatoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista jätettä.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §, 85 §). Antopäivä on 20.6.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle ympäristöluvan ottaa vastaan kierrätysbetonia ja murskata sitä sekä toimittaa hyötykäyttöön edellä mainituilla lupamääräyksillä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija; Muistutuksen tehneet (2); Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu ja vesienhoito-yksikkö; Lupapiste; Valmistelija; Laskutus.

Muutoksenhaku

 MIKKELIN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.