Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vapaa-ajanasunnon liittäminen jätehuoltoon,100116904J, Mäntyharju

MliDno-2019-1246

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote 28.3.2019 § 11), jossa jätelautakunta pyytää jätehuollon valvovaa viranomaista (ympäristölautakuntaa) antamaan valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät ole noudattaneet Kymen jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.

Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.

Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 28.2.2019 mennessä.

Jätteen/kiinteistön haltijan on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta kehotuksen noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 15.5.2019 ja liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon.  Muistutus on myös toistettu ja kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta, jatketaan asian käsittelyä ympäristölautakunnassa: Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi asettaa määräyksen tehostamiseksi uhkasakon. (Jätelaki 646/2011 129 §).

Jätteen/kiinteistön haltijan ********* on määrätty liittämään kiinteistö, jonka rakennustunnus on 100116904J jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. (05) 744 34 00.)

********* on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä kerrottu perusteet kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).

Päätöksen liitettä ei julkaista kaupungin tietoverkossa (www.mikkeli.fi) henkilötietolain (523/1999) perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Jätteen haltijan ********* tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 24.7.2019 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (100116904J) jätehuoltoon.

Samalla Mikkelin seudun lautakunta asettaa uhkasakon (500 euron) määräyksen tehostamiseksi. (Jätelaki 646/2011 § 129).

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko. kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistönhaltija********* saantitodistuksella; Kymen Jätelautakunta; Kymenlaakson Jäte Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet