Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2018

Puhdistamon toiminta täytti neljännesvuosijaksoille asetetut pitoisuus- ja puhdistustehovaatimukset. Ammoniumtypen poistoteho ei täyttänyt vuosijaksolle asetettua vaatimusta.

Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta yhteensä 125 000 euroa Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hankkeeseen. Lisäksi Mikkelin seudun kehityshankerahasto on myöntänyt hankkeelle 35 000 €, joka kattaa pääosan hankkeen omarahoitusosuudesta. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Metsäsairila Oy ja Etelä-Savon Energia Oy. Kuntailmasto 2050 –hankkeen tavoitteena on edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa ja kannustaa kuntia kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja kuntalaisten tietoisuutta eri toimintojen ilmastovaikutuksista, ja tarjota tietoa vähähiilisten ilmastoystävällisten kokeilujen rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa laaditaan laajapohjaisella yhteistyöllä Mikkelin seudun kunnille kuntien ilmastotyötä pitkälle tulevaisuuteen ohjaavat ilmasto-ohjelmat, sekä perustetaan Mikkelin Kalevankankaalle ns. ilmastopolku ilmastokasvatuksen tueksi. Hankkeessa ovat mukana Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala ja Juva. Hanke alkaa syksyllä 2019 ja kestää kevääseen 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.