Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Maa-aineslupa; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vitikkalan maa-ainesalue, Mäntyharju

MliDno-2019-1046

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy on jättänyt 4.3.2019 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen Mäntyharjun kunnan Hyyrylän kylään tilalle Uudissuonmäet 491-502-4-4.

Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan 15 vuoden ajalle 181 000 m3ktr:n sora- ja hiekkamäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 5,1 ha ja kaivualueen ala on noin 3,3 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 2199 €.

Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan tilalle Uudissuonmäet 491-502-4-4.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarmo Lautamäki ja Minna Pöntinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu- ja vesien hoitoyksikkö; Lupapiste; valmistelija; laskutus.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

  • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  • muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös sähköisesti.

Valituksen toimittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:

-  valittajan nimi ja kotikunta
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä:
-  päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.